• Trang chủ
  • Công cụ lọc thống kê đặc biệt đề ăn chạm

Chúng tôi đưa ra 5 thuật toán tương ứng với 5 cách bắt cầu đề ăn chạm và theo đó là tỷ lệ ăn tổng cao. Ghép lại chúng tôi có 2 dàn số ghép vòng các số về chạm và ghép số chạm với tổng đề => ra 2 dàn số bạn có thể chọn cho mình con yêu thích hoặc chọn cả. Chúc bạn may mắn

STT Ngày tháng Giải ĐBSẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Trúng Đề
1 28/09/2020 4,0,2 0,5,2 Chờ... Chờ... 44,40,42,04,00,02,24,20,22 46,64,41,14,48,84,00,00,05,50,02,20,28,82,23,32,20,02
2 27/09/2020 37546 3,6,9 0,5,2 6 0 33,36,39,63,66,69,93,96,99 37,73,32,23,39,93,64,46,69,96,66,66,91,19,96,69,93,39 Trúng đề 46 (x1)
3 26/09/2020 17069 8,0,5 3,4,8 1 ngày 1 ngày 88,80,85,08,00,05,58,50,55 85,58,86,68,80,08,03,30,04,40,08,80,58,85,59,95,53,35
4 25/09/2020 98018 8,0,5 0,5,2 8 2 ngày 88,80,85,08,00,05,58,50,55 82,28,87,78,84,48,00,00,05,50,02,20,55,55,50,05,57,75
5 24/09/2020 87082 1,7,2 2,7,3 2 3 ngày 11,17,12,71,77,72,21,27,22 11,11,16,61,12,21,75,57,70,07,76,67,20,02,25,52,21,12
6 23/09/2020 97711 8,2,3 4,9,0 1 ngày 4 ngày 88,82,83,28,22,23,38,32,33 86,68,81,18,82,28,22,22,27,72,28,82,31,13,36,63,37,73
7 22/09/2020 87486 3,5,0 2,7,3 2 ngày 5 ngày 33,35,30,53,55,50,03,05,00 39,93,34,43,30,03,57,75,52,25,58,85,02,20,07,70,03,30
8 21/09/2020 68757 2,0,4 1,6,2 3 ngày 2 22,20,24,02,00,04,42,40,44 29,92,24,42,20,02,01,10,06,60,02,20,47,74,42,24,48,84
9 20/09/2020 05042 0,8,2 4,9,0 2 1 ngày 00,08,02,80,88,82,20,28,22 04,40,09,90,00,00,86,68,81,18,82,28,22,22,27,72,28,82
10 19/09/2020 54004 0,2,8 3,8,4 0 4 00,02,08,20,22,28,80,82,88 03,30,08,80,04,40,21,12,26,62,22,22,85,58,80,08,86,68 Trúng đề 04 (x1)
11 18/09/2020 20290 0,8 2,7,0 0 1 ngày 00,08,80,88 02,20,07,70,00,00,84,48,89,98,82,28
12 17/09/2020 04170 2,8,0 0,5,1 0 2 ngày 22,28,20,82,88,80,02,08,00 28,82,23,32,29,92,82,28,87,78,83,38,00,00,05,50,01,10
13 16/09/2020 89582 3,0,5 3,8,0 1 ngày 0 33,30,35,03,00,05,53,50,55 30,03,35,53,37,73,03,30,08,80,00,00,58,85,53,35,55,55
14 15/09/2020 23030 5,8,4 2,7,0 2 ngày 1 ngày 55,58,54,85,88,84,45,48,44 57,75,52,25,55,55,84,48,89,98,82,28,48,84,43,34,46,64
15 14/09/2020 32489 3,9,6 3,8,4 9 2 ngày 33,39,36,93,99,96,63,69,66 30,03,35,53,31,13,94,49,99,99,95,59,67,76,62,26,68,86
16 13/09/2020 28463 8,2,4 3,8,0 1 ngày 3 ngày 88,82,84,28,22,24,48,42,44 85,58,80,08,82,28,21,12,26,62,28,82,49,94,44,44,46,64
17 12/09/2020 51880 2,5,6 0,5,1 2 ngày 4 ngày 22,25,26,52,55,56,62,65,66 28,82,23,32,29,92,55,55,50,05,56,65,64,46,69,96,65,56
18 11/09/2020 16129 0,8,6 2,7,0 3 ngày 5 ngày 00,08,06,80,88,86,60,68,66 02,20,07,70,00,00,84,48,89,98,82,28,66,66,61,16,64,46
19 10/09/2020 81320 0,1,5 0,5,4 0 6 ngày 00,01,05,10,11,15,50,51,55 00,00,05,50,04,40,19,91,14,41,13,31,55,55,50,05,59,95
20 09/09/2020 88000 2,8,6 4,9,0 1 ngày 0 22,28,26,82,88,86,62,68,66 22,22,27,72,28,82,86,68,81,18,82,28,68,86,63,36,64,46
21 08/09/2020 22022 5,3,7 3,8,0 2 ngày 1 ngày 55,53,57,35,33,37,75,73,77 58,85,53,35,55,55,30,03,35,53,37,73,76,67,71,17,73,37
22 07/09/2020 13853 3,5,6 2,7,0 3,5 2 ngày 33,35,36,53,55,56,63,65,66 39,93,34,43,37,73,57,75,52,25,55,55,66,66,61,16,64,46 Trúng đề 53 (x1)
23 06/09/2020 01993 0,5,4 3,8,2 1 ngày 2 00,05,04,50,55,54,40,45,44 03,30,08,80,02,20,58,85,53,35,57,75,49,94,44,44,48,84
24 05/09/2020 52085 8,2,0 3,8,4 8 3 88,82,80,28,22,20,08,02,00 85,58,80,08,86,68,21,12,26,62,22,22,03,30,08,80,04,40 Trúng đề 85 (x1)
25 04/09/2020 15580 8,0,2 3,8,4 8,0 8 88,80,82,08,00,02,28,20,22 85,58,80,08,86,68,03,30,08,80,04,40,21,12,26,62,22,22 Trúng đề 80 (x3)
26 03/09/2020 80180 4,8,1 2,7,0 8 1 ngày 44,48,41,84,88,81,14,18,11 48,84,43,34,46,64,84,48,89,98,82,28,11,11,16,61,19,91
27 02/09/2020 45148 3,5,4 2,7,0 4 2 33,35,34,53,55,54,43,45,44 39,93,34,43,37,73,57,75,52,25,55,55,48,84,43,34,46,64 Trúng đề 48 (x1)
28 01/09/2020 62557 2,5,4 3,8,2 5 2 22,25,24,52,55,54,42,45,44 21,12,26,62,20,02,58,85,53,35,57,75,49,94,44,44,48,84 Trúng đề 57 (x1)
29 31/08/2020 56358 3,8,0 1,6,3 8 3 33,38,30,83,88,80,03,08,00 38,83,33,33,30,03,83,38,88,88,85,58,01,10,06,60,03,30 Trúng đề 58 (x1)
30 30/08/2020 73783 5,0,3 0,5,2 3 1 ngày 55,50,53,05,00,03,35,30,33 55,55,50,05,57,75,00,00,05,50,02,20,37,73,32,23,39,93
31 29/08/2020 78305 8,0,3 2,7,0 0 2 ngày 88,80,83,08,00,03,38,30,33 84,48,89,98,82,28,02,20,07,70,00,00,39,93,34,43,37,73
Tổng về chạm: 20/89 -Tổng Về tổng: 12/93 - Tổng ghép: 799 - Trúng đề 10 lần