Công cụ soi cầu đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 14/04/2021-T4 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số
2 13/04/2021-T3 29405 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 9 số 1 ngày
3 12/04/2021-T2 86039 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 2 ngày
4 11/04/2021-CN 29013 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 0 số 3 ngày
5 10/04/2021-T7 85313 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 0 số 4 ngày
6 09/04/2021-T6 52070 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 2070
7 08/04/2021-T5 63904 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 1 ngày Về 2070 sau 1 lần quay
Về 6039 sau 4 lần quay
8 07/04/2021-T4 97675 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 7675 Về 2070 sau 2 lần quay
Về 6039 sau 5 lần quay
9 06/04/2021-T3 94659 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 0 số 1 ngày
10 05/04/2021-T2 06800 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 2 ngày
11 04/04/2021-CN 16278 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 0 số 3 ngày
12 03/04/2021-T7 44110 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 4 ngày Về 11 sau 2 lần quay
13 02/04/2021-T6 01795 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 5 ngày Về 11 sau 3 lần quay
Về 71 sau 7 lần quay
14 01/04/2021-T5 50393 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 0 số 6 ngày
15 31/03/2021-T4 06996 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 7 ngày Về 74 sau 6 lần quay
16 30/03/2021-T3 49255 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 255 Về 795 sau 3 lần quay
17 29/03/2021-T2 03000 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 000
18 28/03/2021-CN 31295 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 295 Về 255 sau 2 lần quay
Về 795 sau 5 lần quay
19 27/03/2021-T7 54601 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 4601 Về 000 sau 2 lần quay
20 26/03/2021-T6 72042 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 1 ngày Về 000 sau 3 lần quay
21 25/03/2021-T5 44219 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 2 ngày Về 255 sau 5 lần quay
Về 295 sau 3 lần quay
Về 000 sau 4 lần quay
22 24/03/2021-T4 66438 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 3 ngày Về 255 sau 6 lần quay
Về 295 sau 4 lần quay
23 23/03/2021-T3 85639 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 1 số 4 ngày Về 255 sau 7 lần quay
24 22/03/2021-T2 54315 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 5 ngày Về 2042 sau 4 lần quay
25 21/03/2021-CN 68140 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 6 ngày Về 2042 sau 5 lần quay
26 20/03/2021-T7 97438 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 38 Về 2042 sau 6 lần quay
27 19/03/2021-T6 55324 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 24 Về 2042 sau 7 lần quay
28 18/03/2021-T5 37733 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 1 ngày Về 4219 sau 7 lần quay
29 17/03/2021-T4 72152 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 2 ngày Về 7733 sau 1 lần quay
30 16/03/2021-T3 60054 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 81 số 0054 Về 2152 sau 1 lần quay
Về 7733 sau 2 lần quay
31 15/03/2021-T2 61924 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 9 số 1 ngày Về 7733 sau 3 lần quay
32 14/03/2021-CN 45587 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 0 số 2 ngày
33 13/03/2021-T7 95112 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 3 ngày Về 90 sau 1 lần quay
34 12/03/2021-T6 85439 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 4 ngày Về 66 sau 4 lần quay
35 11/03/2021-T5 47526 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 9 số 5 ngày Về 24 sau 6 lần quay
36 10/03/2021-T4 61639 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 639 Về 24 sau 7 lần quay
Về 26 sau 1 lần quay
Về 39 sau 2 lần quay
Về 56 sau 5 lần quay
Về 66 sau 6 lần quay
37 09/03/2021-T3 97736 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 1 ngày Về 90 sau 5 lần quay
38 08/03/2021-T2 20859 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 2 ngày Về 56 sau 7 lần quay
39 07/03/2021-CN 38433 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 3 ngày
40 06/03/2021-T7 61918 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 4 ngày
41 05/03/2021-T6 66992 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 5 ngày Về 7736 sau 4 lần quay
42 04/03/2021-T5 96100 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 6100 Về 59 sau 4 lần quay
43 03/03/2021-T4 63410 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 1 ngày Về 7736 sau 6 lần quay
44 02/03/2021-T3 87462 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 2 ngày
45 01/03/2021-T2 91577 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 77 Về 6100 sau 3 lần quay
46 28/02/2021-CN 30398 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 1 ngày Về 18 sau 6 lần quay
Về 33 sau 7 lần quay
47 27/02/2021-T7 26313 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 2 ngày
48 26/02/2021-T6 55600 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 3 ngày
49 25/02/2021-T5 35855 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 55 Về 98 sau 3 lần quay
50 24/02/2021-T4 93315 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 15 Về 600 sau 2 lần quay
51 23/02/2021-T3 17110 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 1 ngày Về 13 sau 4 lần quay
Về 15 sau 1 lần quay
Về 55 sau 2 lần quay
Về 62 sau 7 lần quay
52 22/02/2021-T2 77708 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 7708 Về 600 sau 4 lần quay
53 21/02/2021-CN 57607 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 7607 Về 7708 sau 1 lần quay
54 20/02/2021-T7 70030 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 0030 Về 7708 sau 2 lần quay
55 19/02/2021-T6 11103 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 103 Về 0030 sau 1 lần quay
Về 7607 sau 2 lần quay
Về 7708 sau 3 lần quay
56 18/02/2021-T5 81910 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày Về 0030 sau 2 lần quay
Về 7708 sau 4 lần quay
57 17/02/2021-T4 05177 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 2 ngày
58 16/02/2021-T3 11503 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 3 ngày
59 15/02/2021-T2 56286 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 6286
60 14/02/2021-CN 56286 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 0 số 1 ngày
61 13/02/2021-T7 56286 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 0 số 2 ngày
Tổng về 4 càng 33 ngày Ăn 4 càng 9 lần - Tổng về 3 càng 33 ngày ăn 3 càng 14 lần -Trúng đặc biệt 19 ngày
Kết quả nuôi tuần : Về 45 ngày - Xịt 13 ngày

Công cụ soi cầu đặc biệt là công cụ được chúng tôi cập trình cầu và đưa ra thống kê tỷ lệ ăn. Bảng này đang chạy thử nghiệm trong tháng 11/2020