Bảng chạm loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các chạm loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của chạm con loto mà bạn muốn chơi.

Bảng chạm loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc năm 2023

Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 4-4 lần
4 Càng 5-4 lần
3 Càng 7-15 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 1-12 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 8-7 lần
3 Càng 3-5 lần
3 Càng 5-5 lần
Chạm 7-27 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 9-26 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 1-21 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 6-21 lần
Chạm 4-16 lần
Chạm 0-15 lần
Tổng 7-17 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 6-9 lần
Tổng 8-8 lần
Tổng 9-5 lần
4 Càng 7-13 lần
4 Càng 3-11 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 9-5 lần
3 Càng 0-14 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 7-6 lần
3 Càng 8-6 lần
Chạm 4-29 lần
Chạm 5-27 lần
Chạm 1-26 lần
Chạm 6-23 lần
Chạm 2-22 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 0-20 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 3-14 lần
Chạm 7-14 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 8-13 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 7-9 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 3-6 lần
4 Càng 7-13 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 9-2 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 6-13 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 8-7 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 4-4 lần
Chạm 0-27 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 5-24 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 8-19 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 6-15 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 9-9 lần
4 Càng 9-16 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 0-3 lần
3 Càng 1-13 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 0-4 lần
Chạm 5-28 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 4-26 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 1-23 lần
Chạm 6-21 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 8-19 lần
Chạm 7-17 lần
Chạm 9-13 lần
Tổng 7-15 lần
Tổng 0-14 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 3-10 lần
Tổng 5-10 lần
Tổng 8-10 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 6-9 lần
Tổng 9-7 lần
4 Càng 4-11 lần
4 Càng 8-11 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 6-2 lần
3 Càng 8-15 lần
3 Càng 6-14 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 2-7 lần
3 Càng 3-4 lần
3 Càng 7-4 lần
Chạm 6-31 lần
Chạm 8-28 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 5-20 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 1-17 lần
Chạm 9-17 lần
Tổng 2-16 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 5-10 lần
Tổng 6-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 9-7 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 4-4 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 6-3 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 8-7 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 4-5 lần
3 Càng 5-4 lần
Chạm 1-20 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 3-17 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 8-16 lần
Chạm 4-15 lần
Chạm 0-14 lần
Chạm 6-13 lần
Chạm 2-12 lần
Tổng 4-17 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 3-7 lần
Tổng 8-7 lần
Tổng 9-7 lần
Tổng 1-6 lần
Tổng 7-5 lần
Tổng 0-4 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 5-14 lần
3 Càng 7-14 lần
3 Càng 0-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 4-6 lần
3 Càng 6-4 lần
Chạm 4-31 lần
Chạm 9-25 lần
Chạm 3-22 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 5-20 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 1-18 lần
Chạm 0-16 lần
Tổng 0-14 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 9-8 lần
Tổng 8-7 lần
4 Càng 3-61 lần
4 Càng 7-61 lần
4 Càng 1-60 lần
4 Càng 9-59 lần
4 Càng 5-55 lần
4 Càng 4-53 lần
4 Càng 2-52 lần
4 Càng 8-48 lần
4 Càng 0-46 lần
4 Càng 6-45 lần

3 Càng 0-68 lần
3 Càng 6-68 lần
3 Càng 9-68 lần
3 Càng 1-67 lần
3 Càng 7-64 lần
3 Càng 5-61 lần
3 Càng 4-60 lần
3 Càng 8-60 lần
3 Càng 3-53 lần
3 Càng 2-52 lần


Tổng 1-82 lần
Tổng 2-82 lần
Tổng 7-82 lần
Tổng 4-81 lần
Tổng 0-74 lần
Tổng 6-74 lần
Tổng 5-67 lần
Tổng 3-66 lần
Tổng 8-65 lần
Tổng 9-56 lần
2
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 3-5 lần
4 Càng 5-5 lần
4 Càng 4-4 lần
3 Càng 8-17 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 0-5 lần
Chạm 6-28 lần
Chạm 1-27 lần
Chạm 9-27 lần
Chạm 3-22 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 5-21 lần
Chạm 4-20 lần
Chạm 0-19 lần
Chạm 7-16 lần
Chạm 2-14 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 8-13 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 0-9 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 4-8 lần
4 Càng 0-12 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 8-3 lần
3 Càng 1-15 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 3-6 lần
Chạm 0-28 lần
Chạm 6-28 lần
Chạm 8-27 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 2-22 lần
Chạm 7-17 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 5-15 lần
Chạm 3-13 lần
Tổng 8-17 lần
Tổng 1-15 lần
Tổng 4-15 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 9-8 lần
Tổng 5-7 lần
Tổng 3-6 lần
4 Càng 0-11 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 7-5 lần
3 Càng 2-13 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 4-5 lần
3 Càng 5-5 lần
3 Càng 7-5 lần
Chạm 4-28 lần
Chạm 8-26 lần
Chạm 2-23 lần
Chạm 1-21 lần
Chạm 5-21 lần
Chạm 6-21 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 0-19 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 7-17 lần
Tổng 1-17 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 9-14 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 4-6 lần
Tổng 7-6 lần
Tổng 0-5 lần
4 Càng 4-17 lần
4 Càng 9-12 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 2-4 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 7-4 lần
3 Càng 5-17 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 7-12 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 4-6 lần
3 Càng 0-3 lần
Chạm 3-28 lần
Chạm 0-26 lần
Chạm 9-26 lần
Chạm 4-24 lần
Chạm 5-24 lần
Chạm 8-23 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 1-17 lần
Chạm 6-17 lần
Chạm 2-12 lần
Tổng 7-16 lần
Tổng 0-15 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 3-7 lần
Tổng 8-7 lần
Tổng 2-5 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 4-6 lần
3 Càng 5-16 lần
3 Càng 8-14 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 3-7 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 6-4 lần
Chạm 9-31 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 1-25 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 7-21 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 2-18 lần
Chạm 8-18 lần
Chạm 0-16 lần
Tổng 3-17 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 8-12 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 4-7 lần
Tổng 5-5 lần
Tổng 9-5 lần
4 Càng 2-13 lần
4 Càng 4-13 lần
4 Càng 0-11 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 7-3 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 0-12 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 5-7 lần
3 Càng 6-7 lần
Chạm 4-30 lần
Chạm 3-26 lần
Chạm 0-25 lần
Chạm 6-25 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 1-21 lần
Chạm 9-20 lần
Chạm 8-16 lần
Chạm 2-15 lần
Chạm 5-13 lần
Tổng 4-16 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 2-7 lần
Tổng 8-7 lần
4 Càng 7-13 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 3-1 lần
3 Càng 2-14 lần
3 Càng 0-12 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 9-4 lần
Chạm 4-35 lần
Chạm 0-28 lần
Chạm 7-28 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 8-16 lần
Chạm 5-15 lần
Chạm 2-13 lần
Tổng 9-16 lần
Tổng 4-15 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 2-8 lần
Tổng 7-7 lần
Tổng 3-5 lần
4 Càng 4-63 lần
4 Càng 9-63 lần
4 Càng 0-60 lần
4 Càng 1-58 lần
4 Càng 2-58 lần
4 Càng 5-56 lần
4 Càng 7-56 lần
4 Càng 6-53 lần
4 Càng 8-49 lần
4 Càng 3-44 lần

3 Càng 8-81 lần
3 Càng 1-68 lần
3 Càng 5-66 lần
3 Càng 4-63 lần
3 Càng 7-62 lần
3 Càng 0-61 lần
3 Càng 3-61 lần
3 Càng 6-61 lần
3 Càng 9-61 lần
3 Càng 2-60 lần


Tổng 1-89 lần
Tổng 8-86 lần
Tổng 6-85 lần
Tổng 4-78 lần
Tổng 7-78 lần
Tổng 9-73 lần
Tổng 0-69 lần
Tổng 3-67 lần
Tổng 2-66 lần
Tổng 5-65 lần
3
4 Càng 7-13 lần
4 Càng 4-11 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 5-5 lần
3 Càng 9-13 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 3-7 lần
3 Càng 8-7 lần
Chạm 5-28 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 8-24 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 9-22 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 6-12 lần
Tổng 1-18 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 8-12 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 2-8 lần
Tổng 9-7 lần
Tổng 4-6 lần
4 Càng 4-13 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 5-5 lần
3 Càng 5-14 lần
3 Càng 8-14 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 4-6 lần
3 Càng 7-3 lần
Chạm 3-30 lần
Chạm 4-26 lần
Chạm 0-24 lần
Chạm 6-22 lần
Chạm 1-21 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 7-17 lần
Chạm 9-16 lần
Tổng 2-14 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 0-12 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 3-10 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 7-7 lần
4 Càng 9-15 lần
4 Càng 8-13 lần
4 Càng 2-12 lần
4 Càng 5-11 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 0-5 lần
3 Càng 9-16 lần
3 Càng 2-14 lần
3 Càng 4-14 lần
3 Càng 6-14 lần
3 Càng 7-13 lần
3 Càng 3-11 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 8-7 lần
Chạm 6-35 lần
Chạm 9-32 lần
Chạm 4-31 lần
Chạm 1-30 lần
Chạm 5-28 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 8-21 lần
Tổng 3-19 lần
Tổng 1-18 lần
Tổng 0-16 lần
Tổng 4-14 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 9-8 lần
4 Càng 9-16 lần
4 Càng 8-14 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 7-5 lần
3 Càng 3-14 lần
3 Càng 6-14 lần
3 Càng 8-14 lần
3 Càng 5-13 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 0-7 lần
Chạm 7-34 lần
Chạm 3-32 lần
Chạm 2-31 lần
Chạm 4-31 lần
Chạm 9-26 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 5-24 lần
Chạm 8-24 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 6-22 lần
Tổng 9-21 lần
Tổng 0-16 lần
Tổng 1-16 lần
Tổng 5-16 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 8-6 lần
4 Càng 3-14 lần
4 Càng 2-12 lần
4 Càng 7-11 lần
4 Càng 8-11 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 5-6 lần
3 Càng 8-21 lần
3 Càng 6-17 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 3-11 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 5-6 lần
Chạm 5-37 lần
Chạm 4-31 lần
Chạm 6-31 lần
Chạm 8-31 lần
Chạm 7-29 lần
Chạm 9-29 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 1-19 lần
Chạm 3-19 lần
Tổng 1-20 lần
Tổng 2-18 lần
Tổng 3-16 lần
Tổng 4-16 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 0-6 lần
4 Càng 2-13 lần
4 Càng 9-13 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 5-4 lần
3 Càng 7-18 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 6-4 lần
Chạm 9-29 lần
Chạm 4-28 lần
Chạm 7-26 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 6-17 lần
Chạm 5-16 lần
Chạm 1-14 lần
Tổng 8-16 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 6-9 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 0-6 lần
4 Càng 4-14 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 9-4 lần
3 Càng 8-15 lần
3 Càng 3-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 0-6 lần
3 Càng 5-4 lần
Chạm 6-37 lần
Chạm 3-27 lần
Chạm 0-25 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 4-20 lần
Chạm 2-17 lần
Chạm 7-17 lần
Chạm 5-16 lần
Chạm 1-14 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 8-13 lần
Tổng 0-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 4-9 lần
4 Càng 9-73 lần
4 Càng 4-70 lần
4 Càng 2-69 lần
4 Càng 8-68 lần
4 Càng 7-65 lần
4 Càng 1-64 lần
4 Càng 3-59 lần
4 Càng 6-56 lần
4 Càng 0-48 lần
4 Càng 5-48 lần

3 Càng 8-87 lần
3 Càng 6-78 lần
3 Càng 9-75 lần
3 Càng 2-72 lần
3 Càng 4-70 lần
3 Càng 7-70 lần
3 Càng 3-68 lần
3 Càng 1-66 lần
3 Càng 5-64 lần
3 Càng 0-63 lần


Tổng 5-88 lần
Tổng 2-84 lần
Tổng 3-83 lần
Tổng 4-83 lần
Tổng 8-83 lần
Tổng 7-82 lần
Tổng 0-78 lần
Tổng 9-78 lần
Tổng 6-73 lần
4
4 Càng 8-12 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 4-6 lần
3 Càng 3-19 lần
3 Càng 1-15 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 4-6 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 9-5 lần
Chạm 3-28 lần
Chạm 5-25 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 2-20 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 9-19 lần
Tổng 5-15 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 6-6 lần
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 4-11 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 2-3 lần
3 Càng 4-15 lần
3 Càng 6-15 lần
3 Càng 0-12 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 5-7 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 3-5 lần
3 Càng 2-4 lần
Chạm 8-28 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 6-23 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 1-20 lần
Chạm 2-20 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 7-14 lần
Tổng 6-17 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 3-7 lần
Tổng 0-4 lần
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 7-11 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 3-4 lần
3 Càng 1-16 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 3-11 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 7-5 lần
Chạm 5-31 lần
Chạm 1-27 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 9-23 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 2-20 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 8-17 lần
Chạm 3-12 lần
Tổng 4-16 lần
Tổng 2-14 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 8-12 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 7-6 lần
4 Càng 5-11 lần
4 Càng 8-11 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 0-5 lần
3 Càng 8-17 lần
3 Càng 4-14 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 3-5 lần
Chạm 3-26 lần
Chạm 6-26 lần
Chạm 1-25 lần
Chạm 9-25 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 2-16 lần
Chạm 8-16 lần
Tổng 2-14 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 8-8 lần
Tổng 9-8 lần
4 Càng 4-13 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 6-5 lần
3 Càng 7-14 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 0-6 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 6-6 lần
Chạm 0-30 lần
Chạm 6-26 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 9-23 lần
Chạm 2-22 lần
Chạm 1-20 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 8-18 lần
Chạm 5-17 lần
Tổng 1-15 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 7-9 lần
Tổng 9-7 lần
Tổng 4-5 lần
4 Càng 1-15 lần
4 Càng 4-13 lần
4 Càng 8-13 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 7-5 lần
3 Càng 9-16 lần
3 Càng 3-15 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 2-13 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 4-7 lần
Chạm 2-36 lần
Chạm 5-36 lần
Chạm 3-31 lần
Chạm 1-29 lần
Chạm 0-27 lần
Chạm 9-26 lần
Chạm 4-24 lần
Chạm 7-23 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 8-18 lần
Tổng 7-17 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 0-15 lần
Tổng 3-15 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 4-11 lần
4 Càng 1-16 lần
4 Càng 3-14 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 9-4 lần
3 Càng 4-20 lần
3 Càng 9-15 lần
3 Càng 3-14 lần
3 Càng 5-14 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 2-4 lần
Chạm 3-32 lần
Chạm 7-32 lần
Chạm 6-31 lần
Chạm 8-29 lần
Chạm 1-28 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 0-25 lần
Chạm 9-24 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 5-19 lần
Tổng 4-17 lần
Tổng 6-17 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 9-10 lần
4 Càng 1-79 lần
4 Càng 8-69 lần
4 Càng 5-68 lần
4 Càng 4-63 lần
4 Càng 7-58 lần
4 Càng 3-55 lần
4 Càng 6-55 lần
4 Càng 9-54 lần
4 Càng 0-50 lần
4 Càng 2-49 lần

3 Càng 4-82 lần
3 Càng 8-81 lần
3 Càng 3-78 lần
3 Càng 9-77 lần
3 Càng 1-71 lần
3 Càng 6-68 lần
3 Càng 5-65 lần
3 Càng 7-60 lần
3 Càng 0-59 lần
3 Càng 2-49 lần


Tổng 6-90 lần
Tổng 5-88 lần
Tổng 2-87 lần
Tổng 8-86 lần
Tổng 7-83 lần
Tổng 3-79 lần
Tổng 1-78 lần
Tổng 4-78 lần
Tổng 9-72 lần
Tổng 0-69 lần
5
4 Càng 5-15 lần
4 Càng 2-13 lần
4 Càng 8-13 lần
4 Càng 0-12 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 9-5 lần
3 Càng 3-14 lần
3 Càng 6-14 lần
3 Càng 7-14 lần
3 Càng 8-14 lần
3 Càng 9-13 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 0-6 lần
Chạm 4-33 lần
Chạm 8-33 lần
Chạm 0-29 lần
Chạm 1-29 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 3-25 lần
Chạm 5-25 lần
Chạm 9-25 lần
Chạm 6-24 lần
Chạm 7-20 lần
Tổng 8-22 lần
Tổng 1-18 lần
Tổng 2-15 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 9-14 lần
Tổng 3-13 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 4-6 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 9-13 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 0-11 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 4-5 lần
3 Càng 8-18 lần
3 Càng 9-15 lần
3 Càng 1-14 lần
3 Càng 7-12 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 2-9 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 4-9 lần
Chạm 0-36 lần
Chạm 8-34 lần
Chạm 6-31 lần
Chạm 7-29 lần
Chạm 1-27 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 2-23 lần
Chạm 4-23 lần
Chạm 5-22 lần
Chạm 9-21 lần
Tổng 3-19 lần
Tổng 7-16 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 0-14 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 9-10 lần
4 Càng 9-15 lần
4 Càng 2-13 lần
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 5-11 lần
4 Càng 8-11 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 6-6 lần
3 Càng 4-15 lần
3 Càng 9-14 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 6-13 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 7-9 lần
Chạm 6-39 lần
Chạm 4-33 lần
Chạm 2-30 lần
Chạm 9-28 lần
Chạm 0-26 lần
Chạm 1-25 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 5-23 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 3-20 lần
Tổng 0-18 lần
Tổng 3-18 lần
Tổng 5-16 lần
Tổng 8-16 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 1-8 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 6-6 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 9-13 lần
3 Càng 0-11 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 2-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 7-5 lần
Chạm 7-26 lần
Chạm 6-25 lần
Chạm 8-24 lần
Chạm 2-23 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 3-20 lần
Chạm 4-20 lần
Chạm 9-19 lần
Chạm 5-15 lần
Tổng 0-17 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 3-10 lần
Tổng 7-10 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 2-7 lần
4 Càng 1-13 lần
4 Càng 2-12 lần
4 Càng 4-12 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 6-3 lần
4 Càng 8-2 lần
3 Càng 1-14 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 0-3 lần
Chạm 1-32 lần
Chạm 5-28 lần
Chạm 6-23 lần
Chạm 3-22 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 2-18 lần
Chạm 8-18 lần
Chạm 9-14 lần
Tổng 2-15 lần
Tổng 9-15 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 7-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 8-7 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 3-5 lần
4 Càng 0-4 lần
3 Càng 9-18 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 2-4 lần
3 Càng 7-4 lần
Chạm 7-28 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 3-22 lần
Chạm 9-22 lần
Chạm 6-21 lần
Chạm 2-20 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 8-17 lần
Tổng 6-18 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 0-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 2-7 lần
Tổng 5-2 lần
4 Càng 8-14 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 4-11 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 5-4 lần
3 Càng 7-14 lần
3 Càng 0-11 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 8-7 lần
Chạm 7-27 lần
Chạm 3-26 lần
Chạm 6-26 lần
Chạm 4-24 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 0-19 lần
Chạm 2-19 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 8-18 lần
Chạm 1-17 lần
Tổng 3-14 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 8-10 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 1-7 lần
4 Càng 2-75 lần
4 Càng 7-72 lần
4 Càng 1-67 lần
4 Càng 9-66 lần
4 Càng 5-65 lần
4 Càng 8-65 lần
4 Càng 4-61 lần
4 Càng 0-53 lần
4 Càng 3-48 lần
4 Càng 6-48 lần

3 Càng 9-90 lần
3 Càng 8-82 lần
3 Càng 4-76 lần
3 Càng 6-76 lần
3 Càng 1-73 lần
3 Càng 3-70 lần
3 Càng 7-66 lần
3 Càng 5-65 lần
3 Càng 2-61 lần
3 Càng 0-54 lần


Tổng 3-93 lần
Tổng 8-90 lần
Tổng 6-89 lần
Tổng 9-87 lần
Tổng 0-85 lần
Tổng 7-84 lần
Tổng 5-80 lần
Tổng 2-78 lần
Tổng 1-76 lần
Tổng 4-75 lần
6
4 Càng 2-12 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 4-5 lần
3 Càng 4-16 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 3-7 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 0-6 lần
Chạm 5-27 lần
Chạm 9-25 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 3-22 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 6-21 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 4-19 lần
Chạm 0-17 lần
Tổng 2-18 lần
Tổng 5-17 lần
Tổng 6-15 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 9-7 lần
Tổng 4-5 lần
4 Càng 3-14 lần
4 Càng 4-14 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 0-2 lần
3 Càng 1-12 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 3-4 lần
Chạm 7-27 lần
Chạm 0-24 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 6-23 lần
Chạm 3-22 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 4-19 lần
Chạm 5-15 lần
Tổng 7-17 lần
Tổng 4-15 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 2-7 lần
Tổng 3-7 lần
4 Càng 4-12 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 1-4 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 3-7 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 1-4 lần
Chạm 6-25 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 8-24 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 5-22 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 1-19 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 7-17 lần
Tổng 2-18 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 8-4 lần
4 Càng 3-15 lần
4 Càng 0-13 lần
4 Càng 4-13 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 9-7 lần
3 Càng 3-15 lần
3 Càng 0-14 lần
3 Càng 5-13 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 7-12 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 6-7 lần
Chạm 4-37 lần
Chạm 1-32 lần
Chạm 7-31 lần
Chạm 8-30 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 6-26 lần
Chạm 3-25 lần
Chạm 5-21 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 0-20 lần
Tổng 8-19 lần
Tổng 6-17 lần
Tổng 9-17 lần
Tổng 4-16 lần
Tổng 7-16 lần
Tổng 2-14 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 3-5 lần
4 Càng 3-15 lần
4 Càng 4-13 lần
4 Càng 2-12 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 9-5 lần
3 Càng 1-17 lần
3 Càng 8-17 lần
3 Càng 9-14 lần
3 Càng 2-13 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 5-6 lần
Chạm 9-34 lần
Chạm 6-33 lần
Chạm 8-33 lần
Chạm 0-32 lần
Chạm 2-29 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 4-23 lần
Chạm 5-23 lần
Chạm 7-21 lần
Chạm 1-18 lần
Tổng 7-21 lần
Tổng 0-16 lần
Tổng 2-16 lần
Tổng 6-14 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 4-9 lần
4 Càng 9-14 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 7-4 lần
3 Càng 0-14 lần
3 Càng 6-14 lần
3 Càng 8-14 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 7-5 lần
3 Càng 9-3 lần
Chạm 4-28 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 8-26 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 7-21 lần
Chạm 2-19 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 1-17 lần
Chạm 9-17 lần
Tổng 7-18 lần
Tổng 9-14 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 8-7 lần
4 Càng 0-13 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 5-3 lần
3 Càng 2-13 lần
3 Càng 7-13 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 9-4 lần
Chạm 4-26 lần
Chạm 5-25 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 6-23 lần
Chạm 7-23 lần
Chạm 9-22 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 2-20 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 1-14 lần
Tổng 2-16 lần
Tổng 7-15 lần
Tổng 3-13 lần
Tổng 0-12 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 8-8 lần
Tổng 1-7 lần
4 Càng 3-75 lần
4 Càng 4-72 lần
4 Càng 2-66 lần
4 Càng 5-62 lần
4 Càng 0-60 lần
4 Càng 1-59 lần
4 Càng 9-57 lần
4 Càng 6-55 lần
4 Càng 8-48 lần
4 Càng 7-46 lần

3 Càng 8-88 lần
3 Càng 2-76 lần
3 Càng 6-74 lần
3 Càng 4-73 lần
3 Càng 0-71 lần
3 Càng 1-67 lần
3 Càng 3-65 lần
3 Càng 7-64 lần
3 Càng 5-58 lần
3 Càng 9-54 lần


Tổng 6-89 lần
Tổng 9-81 lần
Tổng 0-80 lần
Tổng 5-76 lần
Tổng 4-75 lần
Tổng 8-72 lần
Tổng 3-66 lần
Tổng 1-64 lần
7
4 Càng 6-14 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 2-12 lần
4 Càng 3-11 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 0-6 lần
3 Càng 4-16 lần
3 Càng 0-14 lần
3 Càng 8-14 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 1-12 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 7-6 lần
Chạm 0-34 lần
Chạm 6-33 lần
Chạm 9-30 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 3-27 lần
Chạm 1-26 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 5-22 lần
Chạm 8-20 lần
Tổng 6-21 lần
Tổng 7-19 lần
Tổng 4-15 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 8-8 lần
4 Càng 5-13 lần
4 Càng 0-11 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 7-5 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 2-9 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 3-7 lần
3 Càng 5-6 lần
Chạm 5-28 lần
Chạm 0-26 lần
Chạm 3-25 lần
Chạm 2-22 lần
Chạm 1-21 lần
Chạm 6-21 lần
Chạm 7-21 lần
Chạm 9-19 lần
Chạm 8-17 lần
Chạm 4-16 lần
Tổng 3-17 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 8-6 lần
Tổng 0-5 lần
4 Càng 9-12 lần
4 Càng 3-11 lần
4 Càng 7-11 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 6-4 lần
3 Càng 1-12 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 5-7 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 3-6 lần
Chạm 5-27 lần
Chạm 4-26 lần
Chạm 6-24 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 9-22 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 2-20 lần
Chạm 1-19 lần
Chạm 8-19 lần
Chạm 7-15 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 9-7 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 5-11 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 3-2 lần
3 Càng 0-12 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 5-5 lần
3 Càng 6-5 lần
Chạm 8-28 lần
Chạm 2-25 lần
Chạm 0-24 lần
Chạm 6-24 lần
Chạm 1-20 lần
Chạm 3-20 lần
Chạm 9-20 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 4-17 lần
Tổng 2-15 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 3-6 lần
4 Càng 3-15 lần
4 Càng 2-13 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 6-3 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 0-11 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 2-9 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 3-4 lần
Chạm 8-31 lần
Chạm 4-30 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 6-23 lần
Chạm 5-21 lần
Chạm 9-20 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 0-15 lần
Chạm 1-14 lần
Tổng 0-18 lần
Tổng 3-14 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 7-6 lần
Tổng 5-3 lần
4 Càng 2-18 lần
4 Càng 8-13 lần
4 Càng 0-11 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 4-6 lần
3 Càng 4-20 lần
3 Càng 8-16 lần
3 Càng 2-14 lần
3 Càng 3-14 lần
3 Càng 5-12 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 0-4 lần
Chạm 2-32 lần
Chạm 5-31 lần
Chạm 8-31 lần
Chạm 6-30 lần
Chạm 3-27 lần
Chạm 9-27 lần
Chạm 0-24 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 7-22 lần
Tổng 0-19 lần
Tổng 7-17 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 6-14 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 2-8 lần
4 Càng 4-17 lần
4 Càng 1-14 lần
4 Càng 2-13 lần
4 Càng 0-12 lần
4 Càng 8-11 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 3-4 lần
3 Càng 1-17 lần
3 Càng 3-16 lần
3 Càng 2-15 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 5-7 lần
Chạm 2-36 lần
Chạm 1-33 lần
Chạm 9-33 lần
Chạm 6-29 lần
Chạm 7-28 lần
Chạm 4-26 lần
Chạm 3-25 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 5-20 lần
Chạm 8-19 lần
Tổng 5-20 lần
Tổng 8-18 lần
Tổng 9-18 lần
Tổng 6-14 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 7-9 lần
4 Càng 2-76 lần
4 Càng 1-69 lần
4 Càng 5-68 lần
4 Càng 7-67 lần
4 Càng 4-59 lần
4 Càng 8-59 lần
4 Càng 0-58 lần
4 Càng 3-58 lần
4 Càng 9-58 lần
4 Càng 6-48 lần

3 Càng 4-85 lần
3 Càng 2-82 lần
3 Càng 1-79 lần
3 Càng 8-78 lần
3 Càng 3-72 lần
3 Càng 9-70 lần
3 Càng 0-69 lần
3 Càng 6-63 lần
3 Càng 7-58 lần
3 Càng 5-57 lần


Tổng 6-93 lần
Tổng 1-85 lần
Tổng 7-85 lần
Tổng 5-84 lần
Tổng 8-84 lần
Tổng 0-83 lần
Tổng 3-82 lần
Tổng 4-81 lần
Tổng 9-81 lần
Tổng 2-79 lần
8
4 Càng 8-12 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 2-5 lần
3 Càng 3-17 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 5-7 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 9-5 lần
Chạm 0-27 lần
Chạm 1-26 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 2-23 lần
Chạm 3-22 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 9-18 lần
Chạm 4-17 lần
Tổng 3-16 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 8-6 lần
4 Càng 6-14 lần
4 Càng 4-12 lần
4 Càng 7-11 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 8-7 lần
3 Càng 8-15 lần
3 Càng 9-15 lần
3 Càng 1-14 lần
3 Càng 3-14 lần
3 Càng 0-12 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 7-7 lần
Chạm 7-41 lần
Chạm 6-36 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 8-28 lần
Chạm 0-27 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 5-24 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 3-19 lần
Tổng 4-22 lần
Tổng 8-20 lần
Tổng 9-15 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 2-8 lần
Tổng 1-7 lần
4 Càng 3-15 lần
4 Càng 7-15 lần
4 Càng 8-13 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 1-6 lần
3 Càng 4-18 lần
3 Càng 5-16 lần
3 Càng 3-15 lần
3 Càng 2-14 lần
3 Càng 7-13 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 6-5 lần
Chạm 0-35 lần
Chạm 1-33 lần
Chạm 7-31 lần
Chạm 8-31 lần
Chạm 9-30 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 2-19 lần
Tổng 8-22 lần
Tổng 0-20 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 3-10 lần
Tổng 5-10 lần
Tổng 6-10 lần
4 Càng 0-16 lần
4 Càng 3-15 lần
4 Càng 1-13 lần
4 Càng 2-12 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 8-2 lần
3 Càng 9-17 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 2-13 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 7-8 lần
Chạm 0-36 lần
Chạm 6-31 lần
Chạm 7-31 lần
Chạm 5-29 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 8-25 lần
Chạm 4-23 lần
Chạm 9-23 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 3-22 lần
Tổng 2-22 lần
Tổng 8-22 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 5-9 lần
4 Càng 8-11 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 0-5 lần
3 Càng 7-13 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 0-11 lần
3 Càng 2-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 5-4 lần
Chạm 8-28 lần
Chạm 6-26 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 5-22 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 1-20 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 9-18 lần
Chạm 0-16 lần
Tổng 1-15 lần
Tổng 4-15 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 5-7 lần
Tổng 6-7 lần
4 Càng 4-13 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 1-3 lần
3 Càng 3-15 lần
3 Càng 7-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 4-4 lần
Chạm 3-31 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 5-23 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 1-19 lần
Chạm 6-18 lần
Chạm 9-18 lần
Chạm 0-15 lần
Tổng 6-18 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 3-13 lần
Tổng 0-12 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 1-8 lần
Tổng 2-8 lần
Tổng 9-8 lần
Tổng 4-7 lần
4 Càng 3-13 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 9-5 lần
3 Càng 4-15 lần
3 Càng 2-13 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 3-5 lần
Chạm 8-27 lần
Chạm 4-26 lần
Chạm 5-25 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 9-19 lần
Chạm 6-17 lần
Chạm 1-15 lần
Tổng 2-16 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 4-7 lần
Tổng 9-7 lần
4 Càng 3-73 lần
4 Càng 6-66 lần
4 Càng 7-66 lần
4 Càng 0-65 lần
4 Càng 5-63 lần
4 Càng 8-62 lần
4 Càng 4-61 lần
4 Càng 2-56 lần
4 Càng 9-55 lần
4 Càng 1-53 lần

3 Càng 3-84 lần
3 Càng 2-79 lần
3 Càng 4-77 lần
3 Càng 7-72 lần
3 Càng 9-69 lần
3 Càng 5-68 lần
3 Càng 6-68 lần
3 Càng 1-66 lần
3 Càng 8-66 lần
3 Càng 0-64 lần


Tổng 2-89 lần
Tổng 0-85 lần
Tổng 4-85 lần
Tổng 6-82 lần
Tổng 3-81 lần
Tổng 7-81 lần
Tổng 5-77 lần
Tổng 1-76 lần
Tổng 9-76 lần
9
4 Càng 3-16 lần
4 Càng 8-12 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 5-5 lần
4 Càng 1-3 lần
3 Càng 8-15 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 3-2 lần
Chạm 6-28 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 7-24 lần
Chạm 5-23 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 4-19 lần
Chạm 8-18 lần
Chạm 9-15 lần
Tổng 5-15 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 0-7 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 8-5 lần
3 Càng 8-15 lần
3 Càng 9-14 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 3-7 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 2-5 lần
Chạm 2-29 lần
Chạm 3-25 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 5-23 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 0-20 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 8-19 lần
Chạm 1-16 lần
Tổng 3-17 lần
Tổng 5-15 lần
Tổng 9-15 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 7-10 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 2-8 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 4-7 lần
4 Càng 0-12 lần
4 Càng 3-11 lần
4 Càng 8-11 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 4-4 lần
3 Càng 2-17 lần
3 Càng 7-15 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 8-7 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 1-4 lần
3 Càng 0-3 lần
Chạm 1-28 lần
Chạm 4-28 lần
Chạm 0-26 lần
Chạm 6-24 lần
Chạm 2-23 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 7-17 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 5-16 lần
Chạm 8-16 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 3-13 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 8-7 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 7-4 lần
3 Càng 7-14 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 2-9 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 8-6 lần
Chạm 6-26 lần
Chạm 8-26 lần
Chạm 9-25 lần
Chạm 4-23 lần
Chạm 2-22 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 1-17 lần
Chạm 7-17 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 0-9 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 6-8 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 0-13 lần
4 Càng 1-13 lần
4 Càng 4-12 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 3-5 lần
4 Càng 5-4 lần
3 Càng 6-16 lần
3 Càng 7-16 lần
3 Càng 0-15 lần
3 Càng 5-15 lần
3 Càng 4-14 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 3-7 lần
3 Càng 9-7 lần
Chạm 3-35 lần
Chạm 9-35 lần
Chạm 7-32 lần
Chạm 0-29 lần
Chạm 1-27 lần
Chạm 2-26 lần
Chạm 5-24 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 6-18 lần
Tổng 2-16 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 9-16 lần
Tổng 3-15 lần
Tổng 5-15 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 8-13 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 1-7 lần
4 Càng 8-16 lần
4 Càng 3-12 lần
4 Càng 6-12 lần
4 Càng 9-12 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 5-7 lần
3 Càng 6-14 lần
3 Càng 0-12 lần
3 Càng 1-12 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 7-12 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 3-9 lần
Chạm 9-39 lần
Chạm 1-33 lần
Chạm 4-30 lần
Chạm 8-30 lần
Chạm 7-26 lần
Chạm 5-25 lần
Chạm 0-24 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 3-20 lần
Chạm 6-19 lần
Tổng 6-25 lần
Tổng 8-20 lần
Tổng 4-15 lần
Tổng 5-15 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 3-7 lần
Tổng 9-7 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 7-6 lần
3 Càng 7-15 lần
3 Càng 2-13 lần
3 Càng 0-12 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 6-5 lần
3 Càng 1-3 lần
Chạm 0-30 lần
Chạm 6-30 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 1-23 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 8-18 lần
Chạm 5-17 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 7-13 lần
Tổng 2-19 lần
Tổng 0-14 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 9-3 lần
4 Càng 8-71 lần
4 Càng 3-70 lần
4 Càng 0-66 lần
4 Càng 9-65 lần
4 Càng 1-63 lần
4 Càng 6-59 lần
4 Càng 4-53 lần
4 Càng 7-53 lần
4 Càng 2-50 lần
4 Càng 5-50 lần

3 Càng 7-91 lần
3 Càng 0-73 lần
3 Càng 8-73 lần
3 Càng 4-71 lần
3 Càng 5-70 lần
3 Càng 2-69 lần
3 Càng 6-69 lần
3 Càng 9-68 lần
3 Càng 1-54 lần
3 Càng 3-52 lần


Tổng 6-94 lần
Tổng 2-90 lần
Tổng 3-79 lần
Tổng 7-79 lần
Tổng 4-78 lần
Tổng 8-78 lần
Tổng 9-73 lần
Tổng 1-71 lần
Tổng 0-67 lần
10
4 Càng 6-18 lần
4 Càng 4-16 lần
4 Càng 0-14 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 2-3 lần
3 Càng 5-15 lần
3 Càng 8-14 lần
3 Càng 9-14 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 1-9 lần
Chạm 0-36 lần
Chạm 9-33 lần
Chạm 1-32 lần
Chạm 4-29 lần
Chạm 5-28 lần
Chạm 6-27 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 2-22 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 7-19 lần
Tổng 1-21 lần
Tổng 9-19 lần
Tổng 0-17 lần
Tổng 8-17 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 7-8 lần
4 Càng 5-17 lần
4 Càng 3-13 lần
4 Càng 4-12 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 1-5 lần
3 Càng 7-17 lần
3 Càng 8-17 lần
3 Càng 6-14 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 4-6 lần
Chạm 7-38 lần
Chạm 5-31 lần
Chạm 2-29 lần
Chạm 9-29 lần
Chạm 6-28 lần
Chạm 3-27 lần
Chạm 0-25 lần
Chạm 1-23 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 4-19 lần
Tổng 3-18 lần
Tổng 0-16 lần
Tổng 1-16 lần
Tổng 9-16 lần
Tổng 4-15 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 6-8 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 3-5 lần
3 Càng 1-13 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 7-5 lần
Chạm 9-29 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 7-24 lần
Chạm 8-23 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 0-19 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 1-16 lần
Chạm 5-13 lần
Tổng 0-20 lần
Tổng 1-17 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 8-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 7-9 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 9-8 lần
Tổng 5-4 lần
4 Càng 3-11 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 9-6 lần
3 Càng 1-15 lần
3 Càng 6-15 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 5-7 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 0-4 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 5-21 lần
Chạm 6-21 lần
Chạm 1-20 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 9-17 lần
Tổng 2-18 lần
Tổng 3-14 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 4-7 lần
Tổng 5-7 lần
Tổng 7-6 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 4-4 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 9-7 lần
Chạm 0-30 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 8-24 lần
Chạm 9-22 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 1-20 lần
Chạm 2-19 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 5-18 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 4-15 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 5-10 lần
Tổng 8-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 1-8 lần
Tổng 9-8 lần
4 Càng 6-12 lần
4 Càng 5-11 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 4-4 lần
3 Càng 5-18 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 2-5 lần
Chạm 8-31 lần
Chạm 5-28 lần
Chạm 7-26 lần
Chạm 3-25 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 6-18 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 1-16 lần
Chạm 2-16 lần
Tổng 1-17 lần
Tổng 3-13 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 5-7 lần
4 Càng 1-13 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 0-11 lần
4 Càng 7-11 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 9-6 lần
3 Càng 1-16 lần
3 Càng 7-16 lần
3 Càng 2-14 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 9-13 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 8-7 lần
3 Càng 5-5 lần
Chạm 2-32 lần
Chạm 3-31 lần
Chạm 7-31 lần
Chạm 9-30 lần
Chạm 4-27 lần
Chạm 8-27 lần
Chạm 6-25 lần
Chạm 0-24 lần
Chạm 5-24 lần
Chạm 1-19 lần
Tổng 6-22 lần
Tổng 5-17 lần
Tổng 9-15 lần
Tổng 2-14 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 8-13 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 3-9 lần
4 Càng 6-81 lần
4 Càng 5-70 lần
4 Càng 0-64 lần
4 Càng 3-62 lần
4 Càng 1-61 lần
4 Càng 7-59 lần
4 Càng 8-59 lần
4 Càng 9-59 lần
4 Càng 4-58 lần
4 Càng 2-47 lần

3 Càng 6-81 lần
3 Càng 8-81 lần
3 Càng 3-78 lần
3 Càng 1-77 lần
3 Càng 7-75 lần
3 Càng 5-74 lần
3 Càng 9-65 lần
3 Càng 2-63 lần
3 Càng 4-63 lần
3 Càng 0-56 lần


Tổng 0-91 lần
Tổng 9-88 lần
Tổng 6-85 lần
Tổng 2-84 lần
Tổng 4-83 lần
Tổng 3-81 lần
Tổng 8-79 lần
Tổng 7-74 lần
Tổng 5-70 lần
11
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 6-12 lần
4 Càng 9-12 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 7-3 lần
3 Càng 5-16 lần
3 Càng 7-14 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 3-4 lần
3 Càng 6-4 lần
Chạm 9-32 lần
Chạm 1-25 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 8-23 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 2-18 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 5-15 lần
Tổng 0-18 lần
Tổng 3-15 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 2-8 lần
Tổng 8-8 lần
Tổng 7-7 lần
Tổng 6-6 lần
4 Càng 0-13 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 9-3 lần
3 Càng 9-14 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 3-5 lần
3 Càng 7-5 lần
3 Càng 4-4 lần
Chạm 0-27 lần
Chạm 9-26 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 2-22 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 8-19 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 6-15 lần
Tổng 9-15 lần
Tổng 2-14 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 0-9 lần
Tổng 6-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 8-8 lần
4 Càng 2-15 lần
4 Càng 1-13 lần
4 Càng 5-13 lần
4 Càng 8-12 lần
4 Càng 3-11 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 9-6 lần
3 Càng 3-16 lần
3 Càng 0-15 lần
3 Càng 5-15 lần
3 Càng 8-14 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 7-5 lần
Chạm 5-32 lần
Chạm 8-32 lần
Chạm 9-29 lần
Chạm 0-28 lần
Chạm 3-28 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 6-25 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 4-22 lần
Tổng 7-22 lần
Tổng 1-17 lần
Tổng 8-17 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 5-15 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 3-6 lần
4 Càng 0-13 lần
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 7-12 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 8-6 lần
3 Càng 4-17 lần
3 Càng 2-14 lần
3 Càng 9-14 lần
3 Càng 1-13 lần
3 Càng 6-13 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 5-7 lần
Chạm 6-35 lần
Chạm 9-32 lần
Chạm 2-30 lần
Chạm 7-30 lần
Chạm 1-28 lần
Chạm 4-28 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 0-20 lần
Chạm 8-18 lần
Tổng 9-19 lần
Tổng 1-17 lần
Tổng 4-16 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 0-12 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 2-8 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 9-12 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 8-2 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 5-12 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 8-4 lần
Chạm 4-27 lần
Chạm 6-25 lần
Chạm 2-23 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 1-21 lần
Chạm 7-21 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 9-15 lần
Tổng 8-21 lần
Tổng 1-15 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 0-9 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 4-7 lần
Tổng 6-6 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 3-3 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 2-7 lần
3 Càng 4-7 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 1-23 lần
Chạm 6-22 lần
Chạm 9-22 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 2-17 lần
Tổng 8-17 lần
Tổng 6-15 lần
Tổng 0-14 lần
Tổng 3-13 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 5-10 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 2-7 lần
Tổng 1-6 lần
Tổng 9-5 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 7-10 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 8-4 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 2-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 5-4 lần
Chạm 2-30 lần
Chạm 3-28 lần
Chạm 9-26 lần
Chạm 8-25 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 7-21 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 6-18 lần
Chạm 1-11 lần
Tổng 0-14 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 4-7 lần
4 Càng 2-70 lần
4 Càng 5-70 lần
4 Càng 1-65 lần
4 Càng 0-63 lần
4 Càng 6-63 lần
4 Càng 9-63 lần
4 Càng 3-57 lần
4 Càng 7-57 lần
4 Càng 8-47 lần
4 Càng 4-45 lần

3 Càng 9-77 lần
3 Càng 5-76 lần
3 Càng 2-73 lần
3 Càng 8-71 lần
3 Càng 0-68 lần
3 Càng 3-68 lần
3 Càng 4-68 lần
3 Càng 1-66 lần
3 Càng 6-65 lần
3 Càng 7-58 lần


Tổng 8-97 lần
Tổng 0-87 lần
Tổng 1-87 lần
Tổng 7-86 lần
Tổng 9-85 lần
Tổng 5-78 lần
Tổng 6-78 lần
Tổng 4-74 lần
Tổng 3-70 lần
Tổng 2-68 lần
12
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 4-5 lần
3 Càng 7-17 lần
3 Càng 0-12 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 4-6 lần
Chạm 1-27 lần
Chạm 5-27 lần
Chạm 8-27 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 6-21 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 7-16 lần
Chạm 0-14 lần
Tổng 0-14 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 3-10 lần
Tổng 5-7 lần
Tổng 8-5 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 5-13 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 3-2 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 5-13 lần
3 Càng 1-12 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 8-7 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 4-5 lần
Chạm 1-30 lần
Chạm 7-24 lần
Chạm 2-23 lần
Chạm 6-23 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 3-15 lần
Tổng 2-16 lần
Tổng 6-13 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 5-8 lần
4 Càng 2-15 lần
4 Càng 3-11 lần
4 Càng 4-11 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 9-3 lần
4 Càng 0-2 lần
3 Càng 0-14 lần
3 Càng 1-13 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 5-1 lần
Chạm 1-29 lần
Chạm 4-29 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 2-19 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 3-17 lần
Tổng 9-16 lần
Tổng 0-15 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 6-9 lần
Tổng 7-9 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 2-7 lần
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 8-12 lần
4 Càng 0-11 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 5-5 lần
4 Càng 2-3 lần
3 Càng 5-14 lần
3 Càng 9-13 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 0-11 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 7-5 lần
3 Càng 3-4 lần
Chạm 1-29 lần
Chạm 6-24 lần
Chạm 7-24 lần
Chạm 4-23 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 9-19 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 2-18 lần
Chạm 5-18 lần
Tổng 2-16 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 7-7 lần
4 Càng 8-17 lần
4 Càng 9-14 lần
4 Càng 6-12 lần
4 Càng 4-11 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 3-5 lần
4 Càng 1-4 lần
3 Càng 1-16 lần
3 Càng 5-15 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 6-8 lần
Chạm 0-32 lần
Chạm 6-31 lần
Chạm 3-29 lần
Chạm 4-29 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 9-27 lần
Chạm 1-26 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 8-25 lần
Chạm 5-18 lần
Tổng 6-21 lần
Tổng 3-15 lần
Tổng 2-14 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 1-13 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 0-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 8-10 lần
4 Càng 7-16 lần
4 Càng 1-15 lần
4 Càng 2-12 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 9-6 lần
3 Càng 1-17 lần
3 Càng 3-16 lần
3 Càng 4-14 lần
3 Càng 5-13 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 0-5 lần
Chạm 2-31 lần
Chạm 3-31 lần
Chạm 4-30 lần
Chạm 6-29 lần
Chạm 8-27 lần
Chạm 9-27 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 7-25 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 1-21 lần
Tổng 7-22 lần
Tổng 5-19 lần
Tổng 8-19 lần
Tổng 3-14 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 2-3 lần
4 Càng 8-14 lần
4 Càng 1-13 lần
4 Càng 9-12 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 7-11 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 6-4 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 1-13 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 6-12 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 7-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 5-9 lần
Chạm 6-37 lần
Chạm 3-33 lần
Chạm 8-33 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 2-25 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 9-25 lần
Chạm 7-24 lần
Chạm 0-22 lần
Chạm 1-20 lần
Tổng 7-20 lần
Tổng 0-19 lần
Tổng 9-18 lần
Tổng 4-17 lần
Tổng 1-16 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 8-8 lần
Tổng 5-6 lần
Tổng 6-6 lần
4 Càng 7-76 lần
4 Càng 8-72 lần
4 Càng 1-68 lần
4 Càng 2-68 lần
4 Càng 5-62 lần
4 Càng 6-58 lần
4 Càng 9-58 lần
4 Càng 3-54 lần
4 Càng 4-54 lần
4 Càng 0-50 lần

3 Càng 1-86 lần
3 Càng 0-78 lần
3 Càng 9-77 lần
3 Càng 5-74 lần
3 Càng 3-72 lần
3 Càng 7-69 lần
3 Càng 8-66 lần
3 Càng 2-65 lần
3 Càng 4-65 lần
3 Càng 6-61 lần


Tổng 7-94 lần
Tổng 9-92 lần
Tổng 0-91 lần
Tổng 6-85 lần
Tổng 2-82 lần
Tổng 1-81 lần
Tổng 3-80 lần
Tổng 8-79 lần
Tổng 4-77 lần
Tổng 5-76 lần
Tổng
4 Càng 2-100 lần
4 Càng 9-99 lần
4 Càng 0-92 lần
4 Càng 5-89 lần
4 Càng 4-85 lần

3 Càng 0-100 lần


4 Càng 2-100 lần
4 Càng 6-98 lần
4 Càng 9-87 lần
4 Càng 8-75 lần

3 Càng 2-100 lần
3 Càng 3-98 lần
3 Càng 4-98 lần


4 Càng 6-95 lần
4 Càng 4-93 lần
4 Càng 0-89 lần4 Càng 5-99 lần
4 Càng 7-95 lần
4 Càng 6-94 lần
4 Càng 2-89 lần4 Càng 8-99 lần
4 Càng 5-98 lần
4 Càng 0-94 lần
4 Càng 6-85 lần4 Càng 6-100 lần
4 Càng 7-99 lần
4 Càng 1-97 lần
4 Càng 0-95 lần
4 Càng 3-89 lần4 Càng 6-100 lần
4 Càng 7-100 lần
4 Càng 3-99 lần
4 Càng 5-99 lần
4 Càng 8-97 lần
4 Càng 9-96 lần

3 Càng 5-92 lần