Bảng đặc biệt thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các chạm đặc biệt về nhiều nhất từ trên xuống. Dựa vào đây bạn biết đặc biệt về chạm nhiều nhất và ít nhất trong thứ và tháng.

Bảng đặc biệt thứ và tháng KQXS Miền Bắc năm 2023

Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
4 Càng 8-2 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 2-4 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 4-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 7-1 lần

3 Càng 2-5 lần
3 Càng 1-4 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 7-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 9-2 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 6-1 lần

Chạm 9-9 lần
Chạm 1-7 lần
Chạm 6-7 lần
Chạm 7-7 lần
Chạm 4-6 lần
Chạm 5-6 lần
Chạm 0-5 lần
Chạm 2-5 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 8-1 lần

Tổng 0-5 lần
Tổng 6-5 lần
Tổng 4-3 lần
Tổng 5-3 lần
Tổng 7-3 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 9-1 lần
2
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 8-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 0-3 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 4-3 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 4-3 lần
4 Càng 6-3 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 3-1 lần

3 Càng 7-6 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 4-3 lần
3 Càng 2-2 lần

Chạm 4-8 lần
Chạm 5-8 lần
Chạm 1-7 lần
Chạm 6-7 lần
Chạm 7-6 lần
Chạm 8-6 lần
Chạm 3-5 lần
Chạm 9-4 lần
Chạm 2-3 lần
Chạm 0-2 lần

Tổng 0-5 lần
Tổng 2-5 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 7-3 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 4-1 lần
3
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 7-3 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 7-3 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 5-3 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 4-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Tổng 4-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 7-3 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 2-1 lần

3 Càng 7-5 lần
3 Càng 2-4 lần
3 Càng 3-4 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 9-2 lần
3 Càng 0-1 lần

Chạm 7-12 lần
Chạm 8-8 lần
Chạm 0-7 lần
Chạm 5-6 lần
Chạm 9-6 lần
Chạm 2-5 lần
Chạm 3-5 lần
Chạm 6-5 lần
Chạm 1-4 lần
Chạm 4-4 lần

Tổng 0-4 lần
Tổng 1-4 lần
Tổng 2-4 lần
Tổng 3-4 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 9-3 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 6-2 lần
4
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 5-1 lần
Chạm 3-3 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 5-3 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 5-3 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 4-3 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 0-2 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 4-3 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 4-4 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 7-4 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 5-3 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 3-1 lần

3 Càng 6-6 lần
3 Càng 2-4 lần
3 Càng 3-4 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 9-2 lần

Chạm 5-10 lần
Chạm 3-9 lần
Chạm 4-9 lần
Chạm 6-8 lần
Chạm 1-7 lần
Chạm 9-6 lần
Chạm 2-4 lần
Chạm 7-3 lần
Chạm 8-3 lần
Chạm 0-1 lần

Tổng 2-5 lần
Tổng 5-5 lần
Tổng 8-4 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 7-3 lần
Tổng 9-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 4-1 lần
5
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
4 Càng 0-2 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 6-3 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 9-4 lần
3 Càng 5-1 lần
Chạm 6-5 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 3-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 9-2 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 4-1 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 3-1 lần

3 Càng 9-9 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 4-3 lần
3 Càng 7-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 6-2 lần

Chạm 6-11 lần
Chạm 1-7 lần
Chạm 4-7 lần
Chạm 5-7 lần
Chạm 7-7 lần
Chạm 9-7 lần
Chạm 2-5 lần
Chạm 3-5 lần
Chạm 0-4 lần
Chạm 8-2 lần

Tổng 0-4 lần
Tổng 1-4 lần
Tổng 3-4 lần
Tổng 9-4 lần
Tổng 2-3 lần
Tổng 4-3 lần
Tổng 7-3 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 8-2 lần
6
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 5-3 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 4-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 5-1 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Tổng 7-3 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 3-5 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 4-4 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 8-2 lần

3 Càng 9-6 lần
3 Càng 4-5 lần
3 Càng 2-4 lần
3 Càng 3-4 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 5-1 lần

Chạm 0-8 lần
Chạm 3-8 lần
Chạm 1-7 lần
Chạm 5-7 lần
Chạm 6-7 lần
Chạm 7-6 lần
Chạm 4-5 lần
Chạm 2-4 lần
Chạm 8-4 lần
Chạm 9-4 lần

Tổng 6-8 lần
Tổng 7-6 lần
Tổng 9-4 lần
Tổng 2-3 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 4-3 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 8-1 lần
7
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 2-3 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 4-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 9-3 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 8-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 7-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 6-3 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 4-1 lần

3 Càng 3-4 lần
3 Càng 4-4 lần
3 Càng 6-4 lần
3 Càng 9-4 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 2-3 lần
3 Càng 7-3 lần
3 Càng 8-3 lần

Chạm 1-8 lần
Chạm 2-7 lần
Chạm 5-7 lần
Chạm 8-7 lần
Chạm 9-7 lần
Chạm 3-6 lần
Chạm 4-6 lần
Chạm 6-6 lần
Chạm 0-4 lần
Chạm 7-4 lần

Tổng 6-10 lần
Tổng 4-5 lần
Tổng 8-5 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 7-1 lần
8
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 0-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 6-3 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 8-3 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 4-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
Chạm 7-3 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 4-4 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 3-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 9-3 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 5-2 lần

3 Càng 2-6 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 7-3 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 6-1 lần

Chạm 8-10 lần
Chạm 3-8 lần
Chạm 7-8 lần
Chạm 0-6 lần
Chạm 1-6 lần
Chạm 9-6 lần
Chạm 2-5 lần
Chạm 4-5 lần
Chạm 6-5 lần
Chạm 5-3 lần

Tổng 2-5 lần
Tổng 3-5 lần
Tổng 0-4 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 4-3 lần
Tổng 5-3 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 8-1 lần
9
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 8-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 4-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 3-1 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 6-3 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 4-3 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 2-4 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 2-4 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 9-3 lần
4 Càng 0-2 lần
4 Càng 8-2 lần
4 Càng 7-1 lần

3 Càng 7-7 lần
3 Càng 3-5 lần
3 Càng 2-4 lần
3 Càng 9-4 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-1 lần

Chạm 2-10 lần
Chạm 6-10 lần
Chạm 7-7 lần
Chạm 0-6 lần
Chạm 4-6 lần
Chạm 5-5 lần
Chạm 8-5 lần
Chạm 3-4 lần
Chạm 9-4 lần
Chạm 1-3 lần

Tổng 4-5 lần
Tổng 5-5 lần
Tổng 2-4 lần
Tổng 1-3 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 7-3 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 9-1 lần
10
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 4-5 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 8-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 6-3 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 5-1 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 0-4 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
Chạm 4-3 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 8-4 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 9-3 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 2-1 lần

3 Càng 1-5 lần
3 Càng 3-4 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 2-3 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 9-2 lần
3 Càng 4-1 lần

Chạm 8-12 lần
Chạm 4-9 lần
Chạm 0-8 lần
Chạm 5-7 lần
Chạm 3-6 lần
Chạm 7-6 lần
Chạm 1-4 lần
Chạm 6-4 lần
Chạm 2-3 lần
Chạm 9-3 lần

Tổng 2-5 lần
Tổng 3-5 lần
Tổng 6-5 lần
Tổng 9-4 lần
Tổng 4-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 7-1 lần
11
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 3-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 2-3 lần
Chạm 6-3 lần
Chạm 9-3 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 8-3 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 7-3 lần
Tổng 1-1 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 8-2 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 8-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 3-4 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 9-2 lần

3 Càng 8-6 lần
3 Càng 4-5 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 1-4 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 0-1 lần

Chạm 1-9 lần
Chạm 7-8 lần
Chạm 2-7 lần
Chạm 6-7 lần
Chạm 9-7 lần
Chạm 0-5 lần
Chạm 4-5 lần
Chạm 5-5 lần
Chạm 8-4 lần
Chạm 3-3 lần

Tổng 8-6 lần
Tổng 2-5 lần
Tổng 7-5 lần
Tổng 0-3 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 4-2 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 9-2 lần
12
4 Càng 8-2 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 7-3 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 7-3 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
4 Càng 6-3 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-3 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 5-3 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 3-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 3-3 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 9-1 lần

3 Càng 2-5 lần
3 Càng 7-5 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 4-3 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 8-2 lần

Chạm 7-9 lần
Chạm 1-8 lần
Chạm 5-8 lần
Chạm 0-7 lần
Chạm 2-7 lần
Chạm 8-7 lần
Chạm 3-6 lần
Chạm 6-5 lần
Chạm 4-4 lần
Chạm 9-1 lần

Tổng 7-6 lần
Tổng 3-5 lần
Tổng 2-4 lần
Tổng 5-4 lần
Tổng 4-3 lần
Tổng 9-3 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 5-5 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 7-3 lần

3 Càng 4-8 lần
3 Càng 2-7 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 0-4 lần
3 Càng 6-4 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 5-2 lần

Chạm 4-13 lần
Chạm 5-13 lần
Chạm 1-12 lần
Chạm 2-12 lần
Chạm 7-10 lần
Chạm 3-9 lần
Chạm 6-9 lần
Chạm 9-9 lần
Chạm 8-8 lần
Chạm 0-7 lần

Tổng 2-9 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 6-9 lần
Tổng 9-6 lần
Tổng 1-5 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 5-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 8-2 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 3-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 2-1 lần

3 Càng 8-8 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 5-5 lần
3 Càng 3-4 lần
3 Càng 7-3 lần
3 Càng 4-2 lần

Chạm 6-17 lần
Chạm 7-14 lần
Chạm 1-12 lần
Chạm 3-12 lần
Chạm 8-10 lần
Chạm 9-10 lần
Chạm 2-8 lần
Chạm 4-7 lần
Chạm 5-7 lần
Chạm 0-5 lần

Tổng 3-8 lần
Tổng 4-7 lần
Tổng 7-7 lần
Tổng 9-7 lần
Tổng 0-5 lần
Tổng 1-5 lần
Tổng 5-4 lần
Tổng 6-4 lần
Tổng 2-3 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 5-5 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 2-2 lần

3 Càng 1-10 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 7-6 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 8-5 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 6-4 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 0-1 lần

Chạm 7-15 lần
Chạm 5-13 lần
Chạm 6-13 lần
Chạm 9-12 lần
Chạm 4-10 lần
Chạm 0-9 lần
Chạm 8-9 lần
Chạm 1-8 lần
Chạm 3-8 lần
Chạm 2-7 lần

Tổng 2-8 lần
Tổng 5-7 lần
Tổng 3-6 lần
Tổng 6-6 lần
Tổng 7-6 lần
Tổng 0-5 lần
Tổng 8-5 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 1-3 lần
Tổng 9-2 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 3-4 lần
4 Càng 7-4 lần
4 Càng 2-3 lần

3 Càng 9-10 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 2-7 lần
3 Càng 7-6 lần
3 Càng 4-5 lần
3 Càng 5-5 lần
3 Càng 6-4 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 0-1 lần

Chạm 2-13 lần
Chạm 5-13 lần
Chạm 6-12 lần
Chạm 8-12 lần
Chạm 3-11 lần
Chạm 7-11 lần
Chạm 1-9 lần
Chạm 0-8 lần
Chạm 4-8 lần
Chạm 9-7 lần

Tổng 0-9 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 2-7 lần
Tổng 5-5 lần
Tổng 7-5 lần
Tổng 9-5 lần
Tổng 8-4 lần
Tổng 1-3 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 6-3 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 5-5 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 1-3 lần

3 Càng 1-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 2-3 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 5-1 lần

Chạm 6-14 lần
Chạm 0-13 lần
Chạm 1-13 lần
Chạm 7-12 lần
Chạm 2-10 lần
Chạm 4-10 lần
Chạm 9-9 lần
Chạm 3-8 lần
Chạm 8-8 lần
Chạm 5-7 lần

Tổng 2-9 lần
Tổng 6-7 lần
Tổng 7-7 lần
Tổng 5-6 lần
Tổng 8-6 lần
Tổng 1-4 lần
Tổng 3-4 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 9-4 lần
Tổng 0-1 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 5-3 lần

3 Càng 3-9 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 7-5 lần
3 Càng 5-3 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 1-1 lần

Chạm 4-14 lần
Chạm 5-14 lần
Chạm 7-14 lần
Chạm 1-13 lần
Chạm 3-10 lần
Chạm 0-9 lần
Chạm 8-8 lần
Chạm 2-7 lần
Chạm 9-7 lần
Chạm 6-6 lần

Tổng 7-11 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 6-7 lần
Tổng 0-6 lần
Tổng 2-5 lần
Tổng 8-5 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 3-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 9-2 lần

3 Càng 2-8 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 9-4 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 5-1 lần

Chạm 8-14 lần
Chạm 0-12 lần
Chạm 4-12 lần
Chạm 5-12 lần
Chạm 6-11 lần
Chạm 1-10 lần
Chạm 9-10 lần
Chạm 2-8 lần
Chạm 3-8 lần
Chạm 7-7 lần

Tổng 6-10 lần
Tổng 5-7 lần
Tổng 2-6 lần
Tổng 8-6 lần
Tổng 4-5 lần
Tổng 0-4 lần
Tổng 3-4 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 1-3 lần
Tổng 9-3 lần
4 Càng 6-42 lần
4 Càng 5-41 lần
4 Càng 8-41 lần
4 Càng 7-39 lần
4 Càng 4-38 lần
4 Càng 1-35 lần
4 Càng 0-34 lần
4 Càng 9-34 lần
4 Càng 3-30 lần
4 Càng 2-27 lần

3 Càng 9-47 lần
3 Càng 1-42 lần
3 Càng 2-42 lần
3 Càng 8-42 lần
3 Càng 7-41 lần
3 Càng 3-39 lần
3 Càng 4-33 lần
3 Càng 6-31 lần
3 Càng 0-23 lần
3 Càng 5-21 lần

Chạm 7-83 lần
Chạm 6-82 lần
Chạm 5-79 lần
Chạm 1-77 lần
Chạm 4-74 lần
Chạm 8-69 lần
Chạm 3-66 lần
Chạm 2-65 lần
Chạm 9-64 lần
Chạm 0-63 lần

Tổng 2-47 lần
Tổng 6-46 lần
Tổng 3-42 lần
Tổng 7-42 lần
Tổng 4-36 lần
Tổng 5-33 lần
Tổng 0-32 lần
Tổng 8-29 lần
Tổng 9-29 lần
Tổng 1-25 lần