KQXS Trà Vinh 25/09/2023
Giải đặc biệt 528491 Đầu - Nháy
Giải nhất 70028 0: 04
1:
2: 28,22
3: 39
4: 44,49,46
5: 52
6: 68,65,65
7: 77,72
8: 82
9: 91,97,96,96

2 Nháy: 65,96
Giải nhì 08068
Giải ba 37644-38022
Giải tư 66997-53039-11365-31696-52649-37277-47572
Giải năm 9452
Giải sáu 0846-8965-9304
Giải bảy 196
Giải tám 82
KQXS Trà Vinh 24/09/2023
Giải đặc biệt 528491 Đầu - Nháy
Giải nhất 70028 0: 04
1:
2: 28,22
3: 39
4: 44,49,46
5: 52
6: 68,65,65
7: 77,72
8: 82
9: 91,97,96,96

2 Nháy: 65,96
Giải nhì 08068
Giải ba 37644-38022
Giải tư 66997-53039-11365-31696-52649-37277-47572
Giải năm 9452
Giải sáu 0846-8965-9304
Giải bảy 196
Giải tám 82
KQXS Trà Vinh 23/09/2023
Giải đặc biệt 528491 Đầu - Nháy
Giải nhất 70028 0: 04
1:
2: 28,22
3: 39
4: 44,49,46
5: 52
6: 68,65,65
7: 77,72
8: 82
9: 91,97,96,96

2 Nháy: 65,96
Giải nhì 08068
Giải ba 37644-38022
Giải tư 66997-53039-11365-31696-52649-37277-47572
Giải năm 9452
Giải sáu 0846-8965-9304
Giải bảy 196
Giải tám 82
KQXS Trà Vinh 22/09/2023
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 70028 0: 04
1:
2: 28,22
3: 39
4: 44,49,46
5: 52
6: 68,65,65
7: 77,72
8: 82
9: 97,96,96

2 Nháy: 65,96
Giải nhì 08068
Giải ba 37644-38022
Giải tư 66997-53039-11365-31696-52649-37277-47572
Giải năm 9452
Giải sáu 0846-8965-9304
Giải bảy 196
Giải tám 82
KQXS Trà Vinh 21/09/2023
Giải đặc biệt 765509 Đầu - Nháy
Giải nhất 36098 0: 09,08
1: 14,14
2: 27,24
3:
4: 47
5: 51
6: 68
7: 79,78
8: 84,82,86,86,82
9: 98,95

2 Nháy: 14,82,86
Giải nhì 49084
Giải ba 45182-96568
Giải tư 58827-36586-05079-07786-17195-73747-47908
Giải năm 4124
Giải sáu 5614-7782-5314
Giải bảy 751
Giải tám 78
KQXS Trà Vinh 20/09/2023
Giải đặc biệt 765509 Đầu - Nháy
Giải nhất 36098 0: 09,08
1: 14,14
2: 27,24
3:
4: 47
5: 51
6: 68
7: 79,78
8: 84,82,86,86,82
9: 98,95

2 Nháy: 14,82,86
Giải nhì 49084
Giải ba 45182-96568
Giải tư 58827-36586-05079-07786-17195-73747-47908
Giải năm 4124
Giải sáu 5614-7782-5314
Giải bảy 751
Giải tám 78
KQXS Trà Vinh 19/09/2023
Giải đặc biệt 765509 Đầu - Nháy
Giải nhất 36098 0: 09,08
1: 14,14
2: 27,24
3:
4: 47
5: 51
6: 68
7: 79,78
8: 84,82,86,86,82
9: 98,95

2 Nháy: 14,82,86
Giải nhì 49084
Giải ba 45182-96568
Giải tư 58827-36586-05079-07786-17195-73747-47908
Giải năm 4124
Giải sáu 5614-7782-5314
Giải bảy 751
Giải tám 78
KQXS Trà Vinh 17/09/2023
Giải đặc biệt 765509 Đầu - Nháy
Giải nhất 36098 0: 09,08
1: 14,14
2: 27,24
3:
4: 47
5: 51
6: 68
7: 79,78
8: 84,82,86,86,82
9: 98,95

2 Nháy: 14,82,86
Giải nhì 49084
Giải ba 45182-96568
Giải tư 58827-36586-05079-07786-17195-73747-47908
Giải năm 4124
Giải sáu 5614-7782-5314
Giải bảy 751
Giải tám 78
KQXS Trà Vinh 16/09/2023
Giải đặc biệt 765509 Đầu - Nháy
Giải nhất 36098 0: 09,08
1: 14,14
2: 27,24
3:
4: 47
5: 51
6: 68
7: 79,78
8: 84,82,86,86,82
9: 98,95

2 Nháy: 14,82,86
Giải nhì 49084
Giải ba 45182-96568
Giải tư 58827-36586-05079-07786-17195-73747-47908
Giải năm 4124
Giải sáu 5614-7782-5314
Giải bảy 751
Giải tám 78
KQXS Trà Vinh 15/09/2023
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 36098 0: 08
1: 14,14
2: 27,24
3:
4: 47
5: 51
6: 68
7: 79,78
8: 84,82,86,86,82
9: 98,95

2 Nháy: 14,82,86
Giải nhì 49084
Giải ba 45182-96568
Giải tư 58827-36586-05079-07786-17195-73747-47908
Giải năm 4124
Giải sáu 5614-7782-5314
Giải bảy 751
Giải tám 78
KQXS Trà Vinh 14/09/2023
Giải đặc biệt 028910 Đầu - Nháy
Giải nhất 46892 0:
1: 10,15,18,18
2: 28,24,23,24
3: 34,36
4: 49,47
5: 50
6:
7: 77,72,77
8:
9: 92,97

2 Nháy: 18,24,77
Giải nhì 66177
Giải ba 80734-17736
Giải tư 08315-11228-57372-00518-09649-78918-45924
Giải năm 0577
Giải sáu 7347-8850-0623
Giải bảy 024
Giải tám 97
KQXS Trà Vinh 13/09/2023
Giải đặc biệt 028910 Đầu - Nháy
Giải nhất 46892 0:
1: 10,15,18,18
2: 28,24,23,24
3: 34,36
4: 49,47
5: 50
6:
7: 77,72,77
8:
9: 92,97

2 Nháy: 18,24,77
Giải nhì 66177
Giải ba 80734-17736
Giải tư 08315-11228-57372-00518-09649-78918-45924
Giải năm 0577
Giải sáu 7347-8850-0623
Giải bảy 024
Giải tám 97
KQXS Trà Vinh 12/09/2023
Giải đặc biệt 028910 Đầu - Nháy
Giải nhất 46892 0:
1: 10,15,18,18
2: 28,24,23,24
3: 34,36
4: 49,47
5: 50
6:
7: 77,72,77
8:
9: 92,97

2 Nháy: 18,24,77
Giải nhì 66177
Giải ba 80734-17736
Giải tư 08315-11228-57372-00518-09649-78918-45924
Giải năm 0577
Giải sáu 7347-8850-0623
Giải bảy 024
Giải tám 97
KQXS Trà Vinh 11/09/2023
Giải đặc biệt 028910 Đầu - Nháy
Giải nhất 46892 0:
1: 10,15,18,18
2: 28,24,23,24
3: 34,36
4: 49,47
5: 50
6:
7: 77,72,77
8:
9: 92,97

2 Nháy: 18,24,77
Giải nhì 66177
Giải ba 80734-17736
Giải tư 08315-11228-57372-00518-09649-78918-45924
Giải năm 0577
Giải sáu 7347-8850-0623
Giải bảy 024
Giải tám 97
KQXS Trà Vinh 08/09/2023
Giải đặc biệt 028910 Đầu - Nháy
Giải nhất 46892 0:
1: 10,15,18,18
2: 28,24,23,24
3: 34,36
4: 49,47
5: 50
6:
7: 77,72,77
8:
9: 92,97

2 Nháy: 18,24,77
Giải nhì 66177
Giải ba 80734-17736
Giải tư 08315-11228-57372-00518-09649-78918-45924
Giải năm 0577
Giải sáu 7347-8850-0623
Giải bảy 024
Giải tám 97
KQXS Trà Vinh 01/09/2023
Giải đặc biệt 485055 Đầu - Nháy
Giải nhất 58676 0: 00,04,04
1: 12,12,13
2:
3: 33,31
4: 40,48
5: 55,52,51
6: 64
7: 76
8: 89
9: 96,98

2 Nháy: 04,12
Giải nhì 90789
Giải ba 40064-74140
Giải tư 67712-46896-29152-37048-78100-36004-92712
Giải năm 8598
Giải sáu 6833-2213-3504
Giải bảy 831
Giải tám 51
KQXS Trà Vinh 25/08/2023
Giải đặc biệt 055540 Đầu - Nháy
Giải nhất 41222 0: 08
1: 18,11
2: 22
3: 34,39
4: 40,48,45,43
5: 54
6:
7: 77,73
8: 85,80
9: 93,97,92
Giải nhì 97334
Giải ba 60377-82893
Giải tư 84185-32348-70554-52973-23818-37839-48480
Giải năm 6845
Giải sáu 6743-3811-3897
Giải bảy 892
Giải tám 08
KQXS Trà Vinh 18/08/2023
Giải đặc biệt 808209 Đầu - Nháy
Giải nhất 53614 0: 09,08,02
1: 14,15,13
2: 28
3: 34
4: 43,48
5: 54
6: 66,60,66,60
7: 77,71
8:
9: 93

2 Nháy: 60,66
Giải nhì 37077
Giải ba 93215-60313
Giải tư 56334-28666-30293-44008-83960-59902-91771
Giải năm 4054
Giải sáu 1328-6266-1843
Giải bảy 948
Giải tám 60
KQXS Trà Vinh 11/08/2023
Giải đặc biệt 116713 Đầu - Nháy
Giải nhất 01673 0: 03
1: 13
2: 23,20,21
3: 37
4: 47,45
5: 57,50
6: 65,61
7: 73,76
8: 81,87
9: 90,91
Giải nhì 77890
Giải ba 46676-48365
Giải tư 88457-50681-97187-30623-71237-35020-19850
Giải năm 6747
Giải sáu 3091-3761-5221
Giải bảy 503
Giải tám 45
KQXS Trà Vinh 04/08/2023
Giải đặc biệt 465309 Đầu - Nháy
Giải nhất 00574 0: 09,04
1: 15
2:
3: 34,34,35,33,34
4: 47
5:
6: 66,63
7: 74,78,79,73
8: 88
9: 94,95

3 Nháy: 34
Giải nhì 95804
Giải ba 43334-04294
Giải tư 74534-62688-56578-47079-15066-87673-10363
Giải năm 2535
Giải sáu 2815-8195-9347
Giải bảy 233
Giải tám 34

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay