KQXS Long An 25/09/2023
Giải đặc biệt 133524 Đầu - Nháy
Giải nhất 74190 0: 00,07
1: 10,14
2: 24,29,29
3: 35,39
4: 40
5:
6: 67
7: 70,77
8:
9: 90,90,92,92,91

2 Nháy: 29,90,92
Giải nhì 36435
Giải ba 53900-51290
Giải tư 08870-82310-49139-96714-36992-37729-97777
Giải năm 9140
Giải sáu 8029-0092-8207
Giải bảy 091
Giải tám 67
KQXS Long An 24/09/2023
Giải đặc biệt 133524 Đầu - Nháy
Giải nhất 74190 0: 00,07
1: 10,14
2: 24,29,29
3: 35,39
4: 40
5:
6: 67
7: 70,77
8:
9: 90,90,92,92,91

2 Nháy: 29,90,92
Giải nhì 36435
Giải ba 53900-51290
Giải tư 08870-82310-49139-96714-36992-37729-97777
Giải năm 9140
Giải sáu 8029-0092-8207
Giải bảy 091
Giải tám 67
KQXS Long An 23/09/2023
Giải đặc biệt 133524 Đầu - Nháy
Giải nhất 74190 0: 00,07
1: 10,14
2: 24,29,29
3: 35,39
4: 40
5:
6: 67
7: 70,77
8:
9: 90,90,92,92,91

2 Nháy: 29,90,92
Giải nhì 36435
Giải ba 53900-51290
Giải tư 08870-82310-49139-96714-36992-37729-97777
Giải năm 9140
Giải sáu 8029-0092-8207
Giải bảy 091
Giải tám 67
KQXS Long An 22/09/2023
Giải đặc biệt 097778 Đầu - Nháy
Giải nhất 63514 0: 02,06
1: 14
2:
3:
4: 40,42,49
5: 52,59,59
6: 68,62,64
7: 78,78
8: 80
9: 99,92,97

2 Nháy: 59,78
Giải nhì 85380
Giải ba 23240-43402
Giải tư 22668-42442-12678-08162-18399-95549-97552
Giải năm 7364
Giải sáu 8706-8059-3392
Giải bảy 197
Giải tám 59
KQXS Long An 21/09/2023
Giải đặc biệt 097778 Đầu - Nháy
Giải nhất 63514 0: 02,06
1: 14
2:
3:
4: 40,42,49
5: 52,59,59
6: 68,62,64
7: 78,78
8: 80
9: 99,92,97

2 Nháy: 59,78
Giải nhì 85380
Giải ba 23240-43402
Giải tư 22668-42442-12678-08162-18399-95549-97552
Giải năm 7364
Giải sáu 8706-8059-3392
Giải bảy 197
Giải tám 59
KQXS Long An 20/09/2023
Giải đặc biệt 097778 Đầu - Nháy
Giải nhất 63514 0: 02,06
1: 14
2:
3:
4: 40,42,49
5: 52,59,59
6: 68,62,64
7: 78,78
8: 80
9: 99,92,97

2 Nháy: 59,78
Giải nhì 85380
Giải ba 23240-43402
Giải tư 22668-42442-12678-08162-18399-95549-97552
Giải năm 7364
Giải sáu 8706-8059-3392
Giải bảy 197
Giải tám 59
KQXS Long An 19/09/2023
Giải đặc biệt 097778 Đầu - Nháy
Giải nhất 63514 0: 02,06
1: 14
2:
3:
4: 40,42,49
5: 52,59,59
6: 68,62,64
7: 78,78
8: 80
9: 99,92,97

2 Nháy: 59,78
Giải nhì 85380
Giải ba 23240-43402
Giải tư 22668-42442-12678-08162-18399-95549-97552
Giải năm 7364
Giải sáu 8706-8059-3392
Giải bảy 197
Giải tám 59
KQXS Long An 17/09/2023
Giải đặc biệt 097778 Đầu - Nháy
Giải nhất 63514 0: 02,06
1: 14
2:
3:
4: 40,42,49
5: 52,59,59
6: 68,62,64
7: 78,78
8: 80
9: 99,92,97

2 Nháy: 59,78
Giải nhì 85380
Giải ba 23240-43402
Giải tư 22668-42442-12678-08162-18399-95549-97552
Giải năm 7364
Giải sáu 8706-8059-3392
Giải bảy 197
Giải tám 59
KQXS Long An 16/09/2023
Giải đặc biệt 097778 Đầu - Nháy
Giải nhất 63514 0: 02,06
1: 14
2:
3:
4: 40,42,49
5: 52,59,59
6: 68,62,64
7: 78,78
8: 80
9: 99,92,97

2 Nháy: 59,78
Giải nhì 85380
Giải ba 23240-43402
Giải tư 22668-42442-12678-08162-18399-95549-97552
Giải năm 7364
Giải sáu 8706-8059-3392
Giải bảy 197
Giải tám 59
KQXS Long An 15/09/2023
Giải đặc biệt 503039 Đầu - Nháy
Giải nhất 99061 0: 08,09
1: 12,12
2: 24,23
3: 39,34,34,35
4:
5: 55,51
6: 61,64
7: 72
8:
9: 90,98,92

2 Nháy: 12,34
Giải nhì 84072
Giải ba 68924-45708
Giải tư 67990-40423-24012-00834-95898-62134-61155
Giải năm 0264
Giải sáu 6012-0951-5435
Giải bảy 709
Giải tám 92
KQXS Long An 14/09/2023
Giải đặc biệt 503039 Đầu - Nháy
Giải nhất 99061 0: 08,09
1: 12,12
2: 24,23
3: 39,34,34,35
4:
5: 55,51
6: 61,64
7: 72
8:
9: 90,98,92

2 Nháy: 12,34
Giải nhì 84072
Giải ba 68924-45708
Giải tư 67990-40423-24012-00834-95898-62134-61155
Giải năm 0264
Giải sáu 6012-0951-5435
Giải bảy 709
Giải tám 92
KQXS Long An 13/09/2023
Giải đặc biệt 503039 Đầu - Nháy
Giải nhất 99061 0: 08,09
1: 12,12
2: 24,23
3: 39,34,34,35
4:
5: 55,51
6: 61,64
7: 72
8:
9: 90,98,92

2 Nháy: 12,34
Giải nhì 84072
Giải ba 68924-45708
Giải tư 67990-40423-24012-00834-95898-62134-61155
Giải năm 0264
Giải sáu 6012-0951-5435
Giải bảy 709
Giải tám 92
KQXS Long An 12/09/2023
Giải đặc biệt 503039 Đầu - Nháy
Giải nhất 99061 0: 08,09
1: 12,12
2: 24,23
3: 39,34,34,35
4:
5: 55,51
6: 61,64
7: 72
8:
9: 90,98,92

2 Nháy: 12,34
Giải nhì 84072
Giải ba 68924-45708
Giải tư 67990-40423-24012-00834-95898-62134-61155
Giải năm 0264
Giải sáu 6012-0951-5435
Giải bảy 709
Giải tám 92
KQXS Long An 11/09/2023
Giải đặc biệt 503039 Đầu - Nháy
Giải nhất 99061 0: 08,09
1: 12,12
2: 24,23
3: 39,34,34,35
4:
5: 55,51
6: 61,64
7: 72
8:
9: 90,98,92

2 Nháy: 12,34
Giải nhì 84072
Giải ba 68924-45708
Giải tư 67990-40423-24012-00834-95898-62134-61155
Giải năm 0264
Giải sáu 6012-0951-5435
Giải bảy 709
Giải tám 92
KQXS Long An 09/09/2023
Giải đặc biệt 503039 Đầu - Nháy
Giải nhất 99061 0: 08,09
1: 12,12
2: 24,23
3: 39,34,34,35
4:
5: 55,51
6: 61,64
7: 72
8:
9: 90,98,92

2 Nháy: 12,34
Giải nhì 84072
Giải ba 68924-45708
Giải tư 67990-40423-24012-00834-95898-62134-61155
Giải năm 0264
Giải sáu 6012-0951-5435
Giải bảy 709
Giải tám 92
KQXS Long An 02/09/2023
Giải đặc biệt 475373 Đầu - Nháy
Giải nhất 09175 0: 03,04,09
1: 16
2: 24,28
3: 33,33
4: 44,40
5: 56
6: 65,67,62,65
7: 73,75
8: 86
9:

2 Nháy: 33,65
Giải nhì 18056
Giải ba 86865-53067
Giải tư 32786-70544-10133-02803-55762-41640-49216
Giải năm 5424
Giải sáu 3228-2433-8504
Giải bảy 509
Giải tám 65
KQXS Long An 26/08/2023
Giải đặc biệt 350919 Đầu - Nháy
Giải nhất 41218 0: 01
1: 19,18,11
2: 24
3: 37,36,38,35
4: 40,42,48
5:
6:
7: 75
8: 89,82
9: 90,97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 86711
Giải ba 38690-19797
Giải tư 82475-14337-48301-91289-71336-30697-09440
Giải năm 1882
Giải sáu 7824-6742-9438
Giải bảy 148
Giải tám 35
KQXS Long An 19/08/2023
Giải đặc biệt 592584 Đầu - Nháy
Giải nhất 15721 0:
1: 19,15
2: 21
3: 37,36
4:
5: 50,56,53
6: 60,69
7: 74,71,71
8: 84,88,83
9: 96,93

2 Nháy: 71
Giải nhì 80088
Giải ba 58660-59850
Giải tư 53096-62969-24374-34419-47071-84271-56256
Giải năm 0793
Giải sáu 3983-0337-0115
Giải bảy 653
Giải tám 36
KQXS Long An 12/08/2023
Giải đặc biệt 155521 Đầu - Nháy
Giải nhất 63859 0:
1: 18
2: 21
3: 36,32,31
4: 43
5: 59,54,57,58
6: 63,68,67
7:
8: 81,87,85,86
9: 93
Giải nhì 27563
Giải ba 37081-79336
Giải tư 60218-35068-30567-36293-05387-84254-14857
Giải năm 5443
Giải sáu 6085-9532-7258
Giải bảy 886
Giải tám 31
KQXS Long An 05/08/2023
Giải đặc biệt 852750 Đầu - Nháy
Giải nhất 26488 0: 07,04,03
1: 15,12,17
2:
3:
4: 47
5: 50,50
6: 66
7: 73,75,70
8: 88,87
9: 91,96,92

2 Nháy: 50
Giải nhì 93973
Giải ba 03047-99650
Giải tư 74487-76407-41675-68015-76412-72804-62491
Giải năm 9503
Giải sáu 6396-0366-8617
Giải bảy 070
Giải tám 92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay