KQXS Đắc Nông 26/09/2023
Giải đặc biệt 985281 Đầu - Nháy
Giải nhất 69999 0: 05,02
1: 12
2: 22
3: 39,36,37
4:
5: 50
6:
7: 76,75,78
8: 81,83
9: 99,96,96,96,99

2 Nháy: 99
3 Nháy: 96
Giải nhì 06139
Giải ba 46122-74876
Giải tư 42983-33275-40005-71136-18696-64478-20950
Giải năm 1696
Giải sáu 9237-5996-2512
Giải bảy 899
Giải tám 02
KQXS Đắc Nông 25/09/2023
Giải đặc biệt 985281 Đầu - Nháy
Giải nhất 69999 0: 05,02
1: 12
2: 22
3: 39,36,37
4:
5: 50
6:
7: 76,75,78
8: 81,83
9: 99,96,96,96,99

2 Nháy: 99
3 Nháy: 96
Giải nhì 06139
Giải ba 46122-74876
Giải tư 42983-33275-40005-71136-18696-64478-20950
Giải năm 1696
Giải sáu 9237-5996-2512
Giải bảy 899
Giải tám 02
KQXS Đắc Nông 24/09/2023
Giải đặc biệt 985281 Đầu - Nháy
Giải nhất 69999 0: 05,02
1: 12
2: 22
3: 39,36,37
4:
5: 50
6:
7: 76,75,78
8: 81,83
9: 99,96,96,96,99

2 Nháy: 99
3 Nháy: 96
Giải nhì 06139
Giải ba 46122-74876
Giải tư 42983-33275-40005-71136-18696-64478-20950
Giải năm 1696
Giải sáu 9237-5996-2512
Giải bảy 899
Giải tám 02
KQXS Đắc Nông 23/09/2023
Giải đặc biệt 835555 Đầu - Nháy
Giải nhất 74632 0:
1: 17
2: 27,21
3: 32,33,34
4: 42,41,46
5: 55,52,57,51
6: 67
7: 72,75
8: 86,89
9:
Giải nhì 84633
Giải ba 72652-73586
Giải tư 88472-42275-05567-85957-31142-21634-32527
Giải năm 3951
Giải sáu 4241-4417-7421
Giải bảy 646
Giải tám 89
KQXS Đắc Nông 22/09/2023
Giải đặc biệt 835555 Đầu - Nháy
Giải nhất 74632 0:
1: 17
2: 27,21
3: 32,33,34
4: 42,41,46
5: 55,52,57,51
6: 67
7: 72,75
8: 86,89
9:
Giải nhì 84633
Giải ba 72652-73586
Giải tư 88472-42275-05567-85957-31142-21634-32527
Giải năm 3951
Giải sáu 4241-4417-7421
Giải bảy 646
Giải tám 89
KQXS Đắc Nông 21/09/2023
Giải đặc biệt 835555 Đầu - Nháy
Giải nhất 74632 0:
1: 17
2: 27,21
3: 32,33,34
4: 42,41,46
5: 55,52,57,51
6: 67
7: 72,75
8: 86,89
9:
Giải nhì 84633
Giải ba 72652-73586
Giải tư 88472-42275-05567-85957-31142-21634-32527
Giải năm 3951
Giải sáu 4241-4417-7421
Giải bảy 646
Giải tám 89
KQXS Đắc Nông 20/09/2023
Giải đặc biệt 835555 Đầu - Nháy
Giải nhất 74632 0:
1: 17
2: 27,21
3: 32,33,34
4: 42,41,46
5: 55,52,57,51
6: 67
7: 72,75
8: 86,89
9:
Giải nhì 84633
Giải ba 72652-73586
Giải tư 88472-42275-05567-85957-31142-21634-32527
Giải năm 3951
Giải sáu 4241-4417-7421
Giải bảy 646
Giải tám 89
KQXS Đắc Nông 19/09/2023
Giải đặc biệt 835555 Đầu - Nháy
Giải nhất 74632 0:
1: 17
2: 27,21
3: 32,33,34
4: 42,41,46
5: 55,52,57,51
6: 67
7: 72,75
8: 86,89
9:
Giải nhì 84633
Giải ba 72652-73586
Giải tư 88472-42275-05567-85957-31142-21634-32527
Giải năm 3951
Giải sáu 4241-4417-7421
Giải bảy 646
Giải tám 89
KQXS Đắc Nông 17/09/2023
Giải đặc biệt 835555 Đầu - Nháy
Giải nhất 74632 0:
1: 17
2: 27,21
3: 32,33,34
4: 42,41,46
5: 55,52,57,51
6: 67
7: 72,75
8: 86,89
9:
Giải nhì 84633
Giải ba 72652-73586
Giải tư 88472-42275-05567-85957-31142-21634-32527
Giải năm 3951
Giải sáu 4241-4417-7421
Giải bảy 646
Giải tám 89
KQXS Đắc Nông 16/09/2023
Giải đặc biệt 929614 Đầu - Nháy
Giải nhất 60344 0: 02,07
1: 14,13,15
2: 26
3: 30,35
4: 44,42,48
5: 51,58
6: 63,69
7: 70,79
8: 86
9:
Giải nhì 25851
Giải ba 86963-79370
Giải tư 49413-53069-52402-08826-83142-50879-23030
Giải năm 2035
Giải sáu 7515-3948-3907
Giải bảy 558
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 15/09/2023
Giải đặc biệt 929614 Đầu - Nháy
Giải nhất 60344 0: 02,07
1: 14,13,15
2: 26
3: 30,35
4: 44,42,48
5: 51,58
6: 63,69
7: 70,79
8: 86
9:
Giải nhì 25851
Giải ba 86963-79370
Giải tư 49413-53069-52402-08826-83142-50879-23030
Giải năm 2035
Giải sáu 7515-3948-3907
Giải bảy 558
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 14/09/2023
Giải đặc biệt 929614 Đầu - Nháy
Giải nhất 60344 0: 02,07
1: 14,13,15
2: 26
3: 30,35
4: 44,42,48
5: 51,58
6: 63,69
7: 70,79
8: 86
9:
Giải nhì 25851
Giải ba 86963-79370
Giải tư 49413-53069-52402-08826-83142-50879-23030
Giải năm 2035
Giải sáu 7515-3948-3907
Giải bảy 558
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 13/09/2023
Giải đặc biệt 929614 Đầu - Nháy
Giải nhất 60344 0: 02,07
1: 14,13,15
2: 26
3: 30,35
4: 44,42,48
5: 51,58
6: 63,69
7: 70,79
8: 86
9:
Giải nhì 25851
Giải ba 86963-79370
Giải tư 49413-53069-52402-08826-83142-50879-23030
Giải năm 2035
Giải sáu 7515-3948-3907
Giải bảy 558
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 12/09/2023
Giải đặc biệt 929614 Đầu - Nháy
Giải nhất 60344 0: 02,07
1: 14,13,15
2: 26
3: 30,35
4: 44,42,48
5: 51,58
6: 63,69
7: 70,79
8: 86
9:
Giải nhì 25851
Giải ba 86963-79370
Giải tư 49413-53069-52402-08826-83142-50879-23030
Giải năm 2035
Giải sáu 7515-3948-3907
Giải bảy 558
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 11/09/2023
Giải đặc biệt 929614 Đầu - Nháy
Giải nhất 60344 0: 02,07
1: 14,13,15
2: 26
3: 30,35
4: 44,42,48
5: 51,58
6: 63,69
7: 70,79
8: 86
9:
Giải nhì 25851
Giải ba 86963-79370
Giải tư 49413-53069-52402-08826-83142-50879-23030
Giải năm 2035
Giải sáu 7515-3948-3907
Giải bảy 558
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 09/09/2023
Giải đặc biệt 929614 Đầu - Nháy
Giải nhất 60344 0: 02,07
1: 14,13,15
2: 26
3: 30,35
4: 44,42,48
5: 51,58
6: 63,69
7: 70,79
8: 86
9:
Giải nhì 25851
Giải ba 86963-79370
Giải tư 49413-53069-52402-08826-83142-50879-23030
Giải năm 2035
Giải sáu 7515-3948-3907
Giải bảy 558
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 02/09/2023
Giải đặc biệt 992668 Đầu - Nháy
Giải nhất 89502 0: 02,00
1: 13
2: 27,27,22
3: 37,30,39
4: 42
5: 51
6: 68
7: 75,72
8: 87,88,88
9: 98

2 Nháy: 27,88
Giải nhì 85837
Giải ba 23387-08827
Giải tư 12498-39200-17830-80913-52642-12827-31788
Giải năm 1539
Giải sáu 3622-4875-4751
Giải bảy 888
Giải tám 72
KQXS Đắc Nông 26/08/2023
Giải đặc biệt 517333 Đầu - Nháy
Giải nhất 91894 0: 08
1: 12,14,18
2: 21
3: 33,31,39,32
4: 49
5: 56,50
6:
7: 71
8: 80
9: 94,90,94,98

2 Nháy: 94
Giải nhì 20071
Giải ba 09449-88556
Giải tư 36531-23080-10212-37908-23990-70621-51694
Giải năm 7950
Giải sáu 2639-9214-0698
Giải bảy 632
Giải tám 18
KQXS Đắc Nông 19/08/2023
Giải đặc biệt 287063 Đầu - Nháy
Giải nhất 56902 0: 02,03,05,07
1:
2: 22
3: 33,38
4: 42,49,41
5: 54,58
6: 63,66,65
7: 77
8: 83,84
9:
Giải nhì 65133
Giải ba 04822-33338
Giải tư 54442-61503-76883-58184-79654-64405-39077
Giải năm 8866
Giải sáu 3358-2765-5249
Giải bảy 507
Giải tám 41
KQXS Đắc Nông 12/08/2023
Giải đặc biệt 247061 Đầu - Nháy
Giải nhất 59106 0: 06,06,06,08,01
1: 11
2: 26
3:
4: 43,45
5: 50,56,56,53
6: 61
7: 73,76,72
8: 89
9:

2 Nháy: 56
3 Nháy: 06
Giải nhì 76443
Giải ba 10206-26111
Giải tư 13026-15273-87889-62306-59550-69656-03008
Giải năm 6256
Giải sáu 4353-1876-7872
Giải bảy 645
Giải tám 01

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay