KQXS An Giang 21/05/2024
Giải đặc biệt 501116 Đầu - Nháy
Giải nhất 56131 0:
1: 16,11,10,15
2: 20,20
3: 31,31,32
4: 43
5: 57
6: 60,69,65
7:
8: 87,85
9: 92,97

2 Nháy: 20,31
Giải nhì 76557
Giải ba 86031-81420
Giải tư 28687-10711-19985-74960-60092-99220-33469
Giải năm 5810
Giải sáu 6765-0332-1815
Giải bảy 697
Giải tám 43
KQXS An Giang 20/05/2024
Giải đặc biệt 501116 Đầu - Nháy
Giải nhất 56131 0:
1: 16,11,10,15
2: 20,20
3: 31,31,32
4: 43
5: 57
6: 60,69,65
7:
8: 87,85
9: 92,97

2 Nháy: 20,31
Giải nhì 76557
Giải ba 86031-81420
Giải tư 28687-10711-19985-74960-60092-99220-33469
Giải năm 5810
Giải sáu 6765-0332-1815
Giải bảy 697
Giải tám 43
KQXS An Giang 19/05/2024
Giải đặc biệt 501116 Đầu - Nháy
Giải nhất 56131 0:
1: 16,11,10,15
2: 20,20
3: 31,31,32
4: 43
5: 57
6: 60,69,65
7:
8: 87,85
9: 92,97

2 Nháy: 20,31
Giải nhì 76557
Giải ba 86031-81420
Giải tư 28687-10711-19985-74960-60092-99220-33469
Giải năm 5810
Giải sáu 6765-0332-1815
Giải bảy 697
Giải tám 43
KQXS An Giang 18/05/2024
Giải đặc biệt 501116 Đầu - Nháy
Giải nhất 56131 0:
1: 16,11,10,15
2: 20,20
3: 31,31,32
4: 43
5: 57
6: 60,69,65
7:
8: 87,85
9: 92,97

2 Nháy: 20,31
Giải nhì 76557
Giải ba 86031-81420
Giải tư 28687-10711-19985-74960-60092-99220-33469
Giải năm 5810
Giải sáu 6765-0332-1815
Giải bảy 697
Giải tám 43
KQXS An Giang 17/05/2024
Giải đặc biệt 501116 Đầu - Nháy
Giải nhất 56131 0:
1: 16,11,10,15
2: 20,20
3: 31,31,32
4: 43
5: 57
6: 60,69,65
7:
8: 87,85
9: 92,97

2 Nháy: 20,31
Giải nhì 76557
Giải ba 86031-81420
Giải tư 28687-10711-19985-74960-60092-99220-33469
Giải năm 5810
Giải sáu 6765-0332-1815
Giải bảy 697
Giải tám 43
KQXS An Giang 16/05/2024
Giải đặc biệt 501116 Đầu - Nháy
Giải nhất 56131 0:
1: 16,11,10,15
2: 20,20
3: 31,31,32
4: 43
5: 57
6: 60,69,65
7:
8: 87,85
9: 92,97

2 Nháy: 20,31
Giải nhì 76557
Giải ba 86031-81420
Giải tư 28687-10711-19985-74960-60092-99220-33469
Giải năm 5810
Giải sáu 6765-0332-1815
Giải bảy 697
Giải tám 43
KQXS An Giang 15/05/2024
Giải đặc biệt 440827 Đầu - Nháy
Giải nhất 02797 0:
1: 10,19
2: 27,29,26,20
3: 39,35,33
4: 42
5: 52
6: 63,62,60
7: 79
8: 81
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 33239
Giải ba 19429-44381
Giải tư 29542-47079-42163-16535-27197-89026-80610
Giải năm 8062
Giải sáu 9433-6260-5552
Giải bảy 719
Giải tám 20
KQXS An Giang 14/05/2024
Giải đặc biệt 440827 Đầu - Nháy
Giải nhất 02797 0:
1: 10,19
2: 27,29,26,20
3: 39,35,33
4: 42
5: 52
6: 63,62,60
7: 79
8: 81
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 33239
Giải ba 19429-44381
Giải tư 29542-47079-42163-16535-27197-89026-80610
Giải năm 8062
Giải sáu 9433-6260-5552
Giải bảy 719
Giải tám 20
KQXS An Giang 13/05/2024
Giải đặc biệt 440827 Đầu - Nháy
Giải nhất 02797 0:
1: 10,19
2: 27,29,26,20
3: 39,35,33
4: 42
5: 52
6: 63,62,60
7: 79
8: 81
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 33239
Giải ba 19429-44381
Giải tư 29542-47079-42163-16535-27197-89026-80610
Giải năm 8062
Giải sáu 9433-6260-5552
Giải bảy 719
Giải tám 20
KQXS An Giang 12/05/2024
Giải đặc biệt 440827 Đầu - Nháy
Giải nhất 02797 0:
1: 10,19
2: 27,29,26,20
3: 39,35,33
4: 42
5: 52
6: 63,62,60
7: 79
8: 81
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 33239
Giải ba 19429-44381
Giải tư 29542-47079-42163-16535-27197-89026-80610
Giải năm 8062
Giải sáu 9433-6260-5552
Giải bảy 719
Giải tám 20
KQXS An Giang 11/05/2024
Giải đặc biệt 440827 Đầu - Nháy
Giải nhất 02797 0:
1: 10,19
2: 27,29,26,20
3: 39,35,33
4: 42
5: 52
6: 63,62,60
7: 79
8: 81
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 33239
Giải ba 19429-44381
Giải tư 29542-47079-42163-16535-27197-89026-80610
Giải năm 8062
Giải sáu 9433-6260-5552
Giải bảy 719
Giải tám 20
KQXS An Giang 10/05/2024
Giải đặc biệt 440827 Đầu - Nháy
Giải nhất 02797 0:
1: 10,19
2: 27,29,26,20
3: 39,35,33
4: 42
5: 52
6: 63,62,60
7: 79
8: 81
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 33239
Giải ba 19429-44381
Giải tư 29542-47079-42163-16535-27197-89026-80610
Giải năm 8062
Giải sáu 9433-6260-5552
Giải bảy 719
Giải tám 20
KQXS An Giang 09/05/2024
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 02797 0:
1: 10,19
2: 29,26,20
3: 39,35,33
4: 42
5: 52
6: 63,62,60
7: 79
8: 81
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 33239
Giải ba 19429-44381
Giải tư 29542-47079-42163-16535-27197-89026-80610
Giải năm 8062
Giải sáu 9433-6260-5552
Giải bảy 719
Giải tám 20
KQXS An Giang 08/05/2024
Giải đặc biệt 922138 Đầu - Nháy
Giải nhất 20640 0: 01
1:
2: 29
3: 38,30,37
4: 40,47,49
5: 59,55,52,51
6:
7:
8: 85,83
9: 97,96,92,93
Giải nhì 93901
Giải ba 18247-11730
Giải tư 32985-51259-18697-31083-47596-07555-28349
Giải năm 5892
Giải sáu 5729-9652-7237
Giải bảy 393
Giải tám 51
KQXS An Giang 07/05/2024
Giải đặc biệt 922138 Đầu - Nháy
Giải nhất 20640 0: 01
1:
2: 29
3: 38,30,37
4: 40,47,49
5: 59,55,52,51
6:
7:
8: 85,83
9: 97,96,92,93
Giải nhì 93901
Giải ba 18247-11730
Giải tư 32985-51259-18697-31083-47596-07555-28349
Giải năm 5892
Giải sáu 5729-9652-7237
Giải bảy 393
Giải tám 51
KQXS An Giang 06/05/2024
Giải đặc biệt 922138 Đầu - Nháy
Giải nhất 20640 0: 01
1:
2: 29
3: 38,30,37
4: 40,47,49
5: 59,55,52,51
6:
7:
8: 85,83
9: 97,96,92,93
Giải nhì 93901
Giải ba 18247-11730
Giải tư 32985-51259-18697-31083-47596-07555-28349
Giải năm 5892
Giải sáu 5729-9652-7237
Giải bảy 393
Giải tám 51
KQXS An Giang 05/05/2024
Giải đặc biệt 922138 Đầu - Nháy
Giải nhất 20640 0: 01
1:
2: 29
3: 38,30,37
4: 40,47,49
5: 59,55,52,51
6:
7:
8: 85,83
9: 97,96,92,93
Giải nhì 93901
Giải ba 18247-11730
Giải tư 32985-51259-18697-31083-47596-07555-28349
Giải năm 5892
Giải sáu 5729-9652-7237
Giải bảy 393
Giải tám 51
KQXS An Giang 04/05/2024
Giải đặc biệt 922138 Đầu - Nháy
Giải nhất 20640 0: 01
1:
2: 29
3: 38,30,37
4: 40,47,49
5: 59,55,52,51
6:
7:
8: 85,83
9: 97,96,92,93
Giải nhì 93901
Giải ba 18247-11730
Giải tư 32985-51259-18697-31083-47596-07555-28349
Giải năm 5892
Giải sáu 5729-9652-7237
Giải bảy 393
Giải tám 51
KQXS An Giang 03/05/2024
Giải đặc biệt 922138 Đầu - Nháy
Giải nhất 20640 0: 01
1:
2: 29
3: 38,30,37
4: 40,47,49
5: 59,55,52,51
6:
7:
8: 85,83
9: 97,96,92,93
Giải nhì 93901
Giải ba 18247-11730
Giải tư 32985-51259-18697-31083-47596-07555-28349
Giải năm 5892
Giải sáu 5729-9652-7237
Giải bảy 393
Giải tám 51
KQXS An Giang 02/05/2024
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 20640 0: 01
1:
2: 29
3: 30,37
4: 40,47,49
5: 59,55,52,51
6:
7:
8: 85,83
9: 97,96,92,93
Giải nhì 93901
Giải ba 18247-11730
Giải tư 32985-51259-18697-31083-47596-07555-28349
Giải năm 5892
Giải sáu 5729-9652-7237
Giải bảy 393
Giải tám 51

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay