KQXS Vĩnh Long 26/09/2023
Giải đặc biệt 434661 Đầu - Nháy
Giải nhất 61412 0: 01
1: 12,12,17
2: 21
3:
4: 42,42,40
5: 57,51,50,55
6: 61,64,60,63
7: 71
8: 88
9:

2 Nháy: 12,42
Giải nhì 00788
Giải ba 43064-87657
Giải tư 71551-08642-74012-58621-70271-55650-34642
Giải năm 7860
Giải sáu 9901-2040-5563
Giải bảy 255
Giải tám 17
KQXS Vĩnh Long 25/09/2023
Giải đặc biệt 434661 Đầu - Nháy
Giải nhất 61412 0: 01
1: 12,12,17
2: 21
3:
4: 42,42,40
5: 57,51,50,55
6: 61,64,60,63
7: 71
8: 88
9:

2 Nháy: 12,42
Giải nhì 00788
Giải ba 43064-87657
Giải tư 71551-08642-74012-58621-70271-55650-34642
Giải năm 7860
Giải sáu 9901-2040-5563
Giải bảy 255
Giải tám 17
KQXS Vĩnh Long 24/09/2023
Giải đặc biệt 434661 Đầu - Nháy
Giải nhất 61412 0: 01
1: 12,12,17
2: 21
3:
4: 42,42,40
5: 57,51,50,55
6: 61,64,60,63
7: 71
8: 88
9:

2 Nháy: 12,42
Giải nhì 00788
Giải ba 43064-87657
Giải tư 71551-08642-74012-58621-70271-55650-34642
Giải năm 7860
Giải sáu 9901-2040-5563
Giải bảy 255
Giải tám 17
KQXS Vĩnh Long 23/09/2023
Giải đặc biệt 434661 Đầu - Nháy
Giải nhất 61412 0: 01
1: 12,12,17
2: 21
3:
4: 42,42,40
5: 57,51,50,55
6: 61,64,60,63
7: 71
8: 88
9:

2 Nháy: 12,42
Giải nhì 00788
Giải ba 43064-87657
Giải tư 71551-08642-74012-58621-70271-55650-34642
Giải năm 7860
Giải sáu 9901-2040-5563
Giải bảy 255
Giải tám 17
KQXS Vĩnh Long 22/09/2023
Giải đặc biệt 434661 Đầu - Nháy
Giải nhất 61412 0: 01
1: 12,12,17
2: 21
3:
4: 42,42,40
5: 57,51,50,55
6: 61,64,60,63
7: 71
8: 88
9:

2 Nháy: 12,42
Giải nhì 00788
Giải ba 43064-87657
Giải tư 71551-08642-74012-58621-70271-55650-34642
Giải năm 7860
Giải sáu 9901-2040-5563
Giải bảy 255
Giải tám 17
KQXS Vĩnh Long 21/09/2023
Giải đặc biệt 910035 Đầu - Nháy
Giải nhất 79932 0: 02,04,01
1: 17
2: 27
3: 35,32,34,32,38
4:
5: 50
6: 63,60
7: 73
8: 85
9: 95,98,99

2 Nháy: 32
Giải nhì 27463
Giải ba 36950-76595
Giải tư 34534-41598-56602-89860-60717-86104-21799
Giải năm 0701
Giải sáu 7385-0332-3627
Giải bảy 738
Giải tám 73
KQXS Vĩnh Long 20/09/2023
Giải đặc biệt 910035 Đầu - Nháy
Giải nhất 79932 0: 02,04,01
1: 17
2: 27
3: 35,32,34,32,38
4:
5: 50
6: 63,60
7: 73
8: 85
9: 95,98,99

2 Nháy: 32
Giải nhì 27463
Giải ba 36950-76595
Giải tư 34534-41598-56602-89860-60717-86104-21799
Giải năm 0701
Giải sáu 7385-0332-3627
Giải bảy 738
Giải tám 73
KQXS Vĩnh Long 19/09/2023
Giải đặc biệt 910035 Đầu - Nháy
Giải nhất 79932 0: 02,04,01
1: 17
2: 27
3: 35,32,34,32,38
4:
5: 50
6: 63,60
7: 73
8: 85
9: 95,98,99

2 Nháy: 32
Giải nhì 27463
Giải ba 36950-76595
Giải tư 34534-41598-56602-89860-60717-86104-21799
Giải năm 0701
Giải sáu 7385-0332-3627
Giải bảy 738
Giải tám 73
KQXS Vĩnh Long 17/09/2023
Giải đặc biệt 910035 Đầu - Nháy
Giải nhất 79932 0: 02,04,01
1: 17
2: 27
3: 35,32,34,32,38
4:
5: 50
6: 63,60
7: 73
8: 85
9: 95,98,99

2 Nháy: 32
Giải nhì 27463
Giải ba 36950-76595
Giải tư 34534-41598-56602-89860-60717-86104-21799
Giải năm 0701
Giải sáu 7385-0332-3627
Giải bảy 738
Giải tám 73
KQXS Vĩnh Long 16/09/2023
Giải đặc biệt 910035 Đầu - Nháy
Giải nhất 79932 0: 02,04,01
1: 17
2: 27
3: 35,32,34,32,38
4:
5: 50
6: 63,60
7: 73
8: 85
9: 95,98,99

2 Nháy: 32
Giải nhì 27463
Giải ba 36950-76595
Giải tư 34534-41598-56602-89860-60717-86104-21799
Giải năm 0701
Giải sáu 7385-0332-3627
Giải bảy 738
Giải tám 73
KQXS Vĩnh Long 15/09/2023
Giải đặc biệt 910035 Đầu - Nháy
Giải nhất 79932 0: 02,04,01
1: 17
2: 27
3: 35,32,34,32,38
4:
5: 50
6: 63,60
7: 73
8: 85
9: 95,98,99

2 Nháy: 32
Giải nhì 27463
Giải ba 36950-76595
Giải tư 34534-41598-56602-89860-60717-86104-21799
Giải năm 0701
Giải sáu 7385-0332-3627
Giải bảy 738
Giải tám 73
KQXS Vĩnh Long 14/09/2023
Giải đặc biệt 548111 Đầu - Nháy
Giải nhất 88217 0: 06
1: 11,17,17
2: 28,26,21,20
3:
4: 42
5: 50
6: 61,64,60
7: 73,76,71,77
8: 84
9:

2 Nháy: 17
Giải nhì 46550
Giải ba 03184-06228
Giải tư 73542-17206-17573-91276-41971-30861-35277
Giải năm 5464
Giải sáu 4417-9826-2521
Giải bảy 260
Giải tám 20
KQXS Vĩnh Long 13/09/2023
Giải đặc biệt 548111 Đầu - Nháy
Giải nhất 88217 0: 06
1: 11,17,17
2: 28,26,21,20
3:
4: 42
5: 50
6: 61,64,60
7: 73,76,71,77
8: 84
9:

2 Nháy: 17
Giải nhì 46550
Giải ba 03184-06228
Giải tư 73542-17206-17573-91276-41971-30861-35277
Giải năm 5464
Giải sáu 4417-9826-2521
Giải bảy 260
Giải tám 20
KQXS Vĩnh Long 12/09/2023
Giải đặc biệt 548111 Đầu - Nháy
Giải nhất 88217 0: 06
1: 11,17,17
2: 28,26,21,20
3:
4: 42
5: 50
6: 61,64,60
7: 73,76,71,77
8: 84
9:

2 Nháy: 17
Giải nhì 46550
Giải ba 03184-06228
Giải tư 73542-17206-17573-91276-41971-30861-35277
Giải năm 5464
Giải sáu 4417-9826-2521
Giải bảy 260
Giải tám 20
KQXS Vĩnh Long 11/09/2023
Giải đặc biệt 548111 Đầu - Nháy
Giải nhất 88217 0: 06
1: 11,17,17
2: 28,26,21,20
3:
4: 42
5: 50
6: 61,64,60
7: 73,76,71,77
8: 84
9:

2 Nháy: 17
Giải nhì 46550
Giải ba 03184-06228
Giải tư 73542-17206-17573-91276-41971-30861-35277
Giải năm 5464
Giải sáu 4417-9826-2521
Giải bảy 260
Giải tám 20
KQXS Vĩnh Long 08/09/2023
Giải đặc biệt 548111 Đầu - Nháy
Giải nhất 88217 0: 06
1: 11,17,17
2: 28,26,21,20
3:
4: 42
5: 50
6: 61,64,60
7: 73,76,71,77
8: 84
9:

2 Nháy: 17
Giải nhì 46550
Giải ba 03184-06228
Giải tư 73542-17206-17573-91276-41971-30861-35277
Giải năm 5464
Giải sáu 4417-9826-2521
Giải bảy 260
Giải tám 20
KQXS Vĩnh Long 01/09/2023
Giải đặc biệt 815897 Đầu - Nháy
Giải nhất 78759 0: 00,04,09
1: 13,19,13
2: 29,23
3:
4: 47,45
5: 59
6: 66
7: 73
8: 87,80
9: 97,93,98

2 Nháy: 13
Giải nhì 82600
Giải ba 63413-11204
Giải tư 21609-45093-22347-60819-01613-77673-13587
Giải năm 6166
Giải sáu 3545-7180-7029
Giải bảy 823
Giải tám 98
KQXS Vĩnh Long 25/08/2023
Giải đặc biệt 135513 Đầu - Nháy
Giải nhất 41657 0: 04
1: 13,16,10,15
2: 23,28,23
3: 30,30,35,31
4: 41,44
5: 57
6: 60
7:
8: 83
9: 91

2 Nháy: 23,30
Giải nhì 28916
Giải ba 22630-74030
Giải tư 51023-84135-59341-78683-62060-70291-92328
Giải năm 4823
Giải sáu 3210-2715-7404
Giải bảy 444
Giải tám 31
KQXS Vĩnh Long 18/08/2023
Giải đặc biệt 947869 Đầu - Nháy
Giải nhất 62109 0: 09,06,09
1: 10
2: 25,26,21
3: 38,37,30
4: 48
5: 57
6: 69,63,61
7: 75
8:
9: 95,95

2 Nháy: 09,95
Giải nhì 37663
Giải ba 73138-12748
Giải tư 52795-24525-27361-93906-89237-30695-50557
Giải năm 5330
Giải sáu 5910-1226-7875
Giải bảy 909
Giải tám 21
KQXS Vĩnh Long 11/08/2023
Giải đặc biệt 678163 Đầu - Nháy
Giải nhất 81578 0:
1: 14
2: 29,24
3: 30
4: 40
5: 59
6: 63,66
7: 78,77,78,75,73
8: 86,86,81
9: 97,92

2 Nháy: 78,86
Giải nhì 30129
Giải ba 89177-47014
Giải tư 68497-46078-40986-87192-93866-14124-06630
Giải năm 3740
Giải sáu 9159-4575-2386
Giải bảy 873
Giải tám 81

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay