LOTO
41
Thống kê loto 41 của năm 2022
Điểm hôm nay 26/05/2022 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 -

Năm
2022
Tháng
4 / 11
Ngày
1 / 1
Thứ
7 / 7
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
10 - 0 điểm
về 51 lần Tháng 01 về 12 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 19 lần
Tháng 05 về 4 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 2 lần
03 về 1 lần
04 về 1 lần
05 về 3 lần
06 về 2 lần
07 về 1 lần
08 về 3 lần
09 về 3 lần
10 về 0 lần
11 về 4 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 0 lần
15 về 0 lần
16 về 0 lần
17 về 2 lần
18 về 1 lần
19 về 4 lần
20 về 6 lần
21 về 0 lần
22 về 2 lần
23 về 1 lần
24 về 5 lần
25 về 2 lần
26 về 1 lần
27 về 1 lần
28 về 0 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 4 lần
Thứ 3 về 7 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 5 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 10 lần
13 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -3 lần
2 ngày -4 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 24/04 Chủ nhật
2 nháy 24/04 Chủ nhật
2 nháy 20/04 Thứ 4
2 nháy 09/03 Thứ 4
2 nháy 06/03 Chủ nhật
2 nháy 19/02 Thứ 7
2 nháy 11/02 Thứ 6
3 nháy 20/01 Thứ 5
2 nháy 05/01 Thứ 4
2 nháy 02/01 Chủ nhật