LOTO
64
Thống kê loto 64 của năm 2022
Điểm hôm nay 01/07/2022 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 3 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 -

Năm
2022
Tháng
0 / 10
Ngày
1 / 2
Thứ
10 / 9
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
11 - 0 điểm
về 64 lần Tháng 01 về 14 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 13 lần
Tháng 06 về 12 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 0 lần
03 về 1 lần
04 về 3 lần
05 về 0 lần
06 về 6 lần
07 về 4 lần
08 về 0 lần
09 về 1 lần
10 về 2 lần
11 về 3 lần
12 về 2 lần
13 về 2 lần
14 về 1 lần
15 về 2 lần
16 về 3 lần
17 về 2 lần
18 về 4 lần
19 về 3 lần
20 về 3 lần
21 về 3 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 4 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 1 lần
30 về 6 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 20 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 7 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 7 lần
16 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -9 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 5 ngày 2 lần
2 nháy 27/06 Thứ 2
2 nháy 26/06 Chủ nhật
2 nháy 06/06 Thứ 2
2 nháy 30/05 Thứ 2
2 nháy 30/05 Thứ 2
2 nháy 21/05 Thứ 7
2 nháy 06/02 Chủ nhật
2 nháy 17/01 Thứ 2
2 nháy 10/01 Thứ 2
2 nháy 07/01 Thứ 6
3 nháy 04/01 Thứ 3