LOTO
53
Thống kê loto 53 của năm 2022
Điểm hôm nay 01/07/2022 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Năm
2022
Tháng
0 / 9
Ngày
2 / 1
Thứ
7 / 8
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 55 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 12 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 0 lần
03 về 2 lần
04 về 1 lần
05 về 1 lần
06 về 1 lần
07 về 3 lần
08 về 0 lần
09 về 3 lần
10 về 4 lần
11 về 2 lần
12 về 5 lần
13 về 1 lần
14 về 4 lần
15 về 1 lần
16 về 2 lần
17 về 2 lần
18 về 2 lần
19 về 2 lần
20 về 1 lần
21 về 3 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 1 lần
26 về 1 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 4 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 7 lần
Thứ 4 về 8 lần
Thứ 5 về 6 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 10 lần
12 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -2 lần
2 ngày -11 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 5 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 28/05 Thứ 7
2 nháy 03/04 Chủ nhật
2 nháy 11/02 Thứ 6
2 nháy 29/01 Thứ 7