LOTO
89
Thống kê loto 89 của năm 2023
Điểm hôm nay 04/06/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 -

Năm
2023
Tháng
0 / 8
Ngày
0 / 1
Thứ
6 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
2 - 0 điểm
về 40 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 11 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 3 lần
03 về 2 lần
04 về 0 lần
05 về 1 lần
06 về 1 lần
07 về 0 lần
08 về 2 lần
09 về 2 lần
10 về 0 lần
11 về 3 lần
12 về 0 lần
13 về 2 lần
14 về 0 lần
15 về 0 lần
16 về 2 lần
17 về 1 lần
18 về 0 lần
19 về 1 lần
20 về 0 lần
21 về 2 lần
22 về 0 lần
23 về 1 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 2 lần
27 về 2 lần
28 về 4 lần
29 về 1 lần
30 về 3 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 8 lần
Thứ 3 về 6 lần
Thứ 4 về 5 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 5 lần
Thứ 7 về 1 lần
CN về 6 lần
15 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -2 lần
2 ngày -8 lần
1 ngày -10 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
2 nháy 01/05 Thứ 2
3 nháy 28/02 Thứ 3