LOTO
86
Thống kê loto 86 của năm 2023
Điểm hôm nay 04/06/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 8 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 -

Năm
2023
Tháng
0 / 8
Ngày
1 / 1
Thứ
10 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 1 điểm
về 42 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 2 lần
03 về 1 lần
04 về 1 lần
05 về 2 lần
06 về 2 lần
07 về 4 lần
08 về 1 lần
09 về 1 lần
10 về 2 lần
11 về 0 lần
12 về 1 lần
13 về 0 lần
14 về 1 lần
15 về 2 lần
16 về 2 lần
17 về 2 lần
18 về 2 lần
19 về 2 lần
20 về 2 lần
21 về 3 lần
22 về 0 lần
23 về 0 lần
24 về 2 lần
25 về 2 lần
26 về 1 lần
27 về 1 lần
28 về 0 lần
29 về 0 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 5 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 4 lần
Thứ 5 về 5 lần
Thứ 6 về 10 lần
Thứ 7 về 3 lần
CN về 5 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -9 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 19/05 Thứ 6
2 nháy 24/04 Thứ 2
2 nháy 21/02 Thứ 3
2 nháy 07/02 Thứ 3