LOTO
00
Thống kê loto 00 của năm 2023
Điểm hôm nay 25/03/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Năm
2023
Tháng
5 / 6
Ngày
0 / 0
Thứ
6 / 1
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
3 - 1 điểm
về 17 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 0 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 1 lần
03 về 0 lần
04 về 1 lần
05 về 0 lần
06 về 0 lần
07 về 2 lần
08 về 1 lần
09 về 0 lần
10 về 1 lần
11 về 0 lần
12 về 1 lần
13 về 0 lần
14 về 0 lần
15 về 2 lần
16 về 0 lần
17 về 0 lần
18 về 0 lần
19 về 0 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 0 lần
23 về 0 lần
24 về 0 lần
25 về 0 lần
26 về 2 lần
27 về 1 lần
28 về 2 lần
29 về 0 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 1 lần
Thứ 3 về 6 lần
Thứ 4 về 2 lần
Thứ 5 về 3 lần
Thứ 6 về 2 lần
Thứ 7 về 1 lần
CN về 2 lần
21 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -2 lần
2 ngày -1 lần
1 ngày -4 lần
về liên tiếp 2 ngày 1 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 07/03 Thứ 3
2 nháy 28/02 Thứ 3
2 nháy 20/01 Thứ 6