LOTO
96
Thống kê loto 96 của năm 2023
Điểm hôm nay 04/06/2023 là: 4 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
4 / 6

1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Năm
2023
Tháng
0 / 9
Ngày
4 / 1
Thứ
8 / 6
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 1 điểm
về 46 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 3 lần
03 về 1 lần
04 về 4 lần
05 về 1 lần
06 về 0 lần
07 về 2 lần
08 về 3 lần
09 về 0 lần
10 về 3 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 4 lần
15 về 0 lần
16 về 0 lần
17 về 0 lần
18 về 2 lần
19 về 2 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 0 lần
23 về 1 lần
24 về 2 lần
25 về 1 lần
26 về 0 lần
27 về 1 lần
28 về 2 lần
29 về 0 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 5 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 7 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 3 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 8 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -6 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -7 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 14/05 Chủ nhật
2 nháy 28/04 Thứ 6
2 nháy 11/04 Thứ 3
2 nháy 02/03 Thứ 5