LOTO
65
Thống kê loto 65 của năm 2022
Điểm hôm nay 01/07/2022 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 -

Năm
2022
Tháng
0 / 9
Ngày
1 / 1
Thứ
4 / 8
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 57 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 13 lần
Tháng 03 về 11 lần
Tháng 04 về 12 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 0 lần
03 về 0 lần
04 về 4 lần
05 về 3 lần
06 về 1 lần
07 về 1 lần
08 về 3 lần
09 về 2 lần
10 về 1 lần
11 về 1 lần
12 về 2 lần
13 về 1 lần
14 về 1 lần
15 về 2 lần
16 về 0 lần
17 về 4 lần
18 về 4 lần
19 về 3 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 2 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 4 lần
26 về 2 lần
27 về 4 lần
28 về 0 lần
29 về 2 lần
30 về 3 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 8 lần
Thứ 3 về 4 lần
Thứ 4 về 8 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 6 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -4 lần
6 ngày -1 lần
4 ngày -2 lần
3 ngày -6 lần
2 ngày -10 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 17/06 Thứ 6
2 nháy 30/04 Thứ 7
2 nháy 22/04 Thứ 6
3 nháy 25/03 Thứ 6
3 nháy 19/03 Thứ 7
2 nháy 24/02 Thứ 5